Image

Třída Žabičky


Třída Žabiček má heterogenní uspořádání s převahou předškolních dětí, ve třídě je 24 dětí ve věku od 4 do 6 let – vzdělávání ve třídě je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity, proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích se snahou o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání:

Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení a poznání (podporujeme a rozvíjíme tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnosti myšlení, rozhodování, učení, řeč.

Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (děti se učí o svobodě a rovnosti všech lidí, být solidární se slabými a ohroženými, osvojují si hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturním dědictvím, tradicemi).

Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (děti poznávají sama sebe, své potřeby a zájmy, pěstují si sebevědomí, sebedůvěra, učí se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé).

Třída byla vybavena novým dětským nábytkem a také interaktivní tabulí, kterou využívají

při nejrůznějších činnostech a aktivitách. Všechny pracovnice byly společně proškoleny v ovládání a možnostech využití interaktivní tabule v MŠ.

Učitelky

Image

Jana Vetterová

Ve školce pracuje jako učitelka, vypomáhá s intergrací žáků se SVP, se začleńováním dětí s OMJ, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, zajišťuje jim pomoc a podporu při začlenění do školního prostředí a poskytuje organizační podporu pedagogickým pracovníkům.

Image

Vendula Vojtová

Absolventka Střední pedagogické školy v Prachaticích. Pracuje ve třídě dětí převážně předškolního věku. Při své práci využívá prvky dramatické a environmentální výchovy. Na školce vede kroužek Logohrátek.


Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID