Zápisy z tematických setkávání platforem – prosinec 2019

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018
  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Datum konání platformy:
Dne 11.12..2019 proběhlo 20. setkání našeho Centra kolegiální podpory
v počtu 8 účastníků + 2 vedoucí a 1 koordinátor.

Téma a délka setkání: Pojďme, budeme si povídat aneb jaro, léto, podzim, zima, v Madolince nám bylo prima, délka 3 hodiny   

Cílem bylo: Uzavření dvouletého setkávání v našem CKP a shrnutí poznatků a zkušeností ze čtenářské pregramotnosti, diskuze nad přínosem tohoto projektu.  

Obsah setkání: Přivítání účastnic – vrácení výpůjček, seznámení s obsahem setkání, pozvání na malé občerstvení, přehled podpořených osob a celkové účasti na našich setkáních, informace k portfóliím u podpořených účastnic. Představení vedoucích, expertů a účastníků – na dnešním setkání jsme mezi nás přivítali naši koordinátorku Hanku Nádvorníkovou, které jsme předali základní informace o fungování našeho CKP.  

Stručné shrnutí z minulého setkání – připomněli jsme si naše minulé setkání waldorfského přístupu ke čtenářství  
Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou – prezentace poznatků z workshopů v Plzni, individualizace ve vzdělávání, vyplnění posttestu, celkové zhodnocení fungování našeho CKP a shrnutí poznatků a zkušeností  – co se nám povedlo, co nového jsme si odnesli do vzdělávacích aktivit v rámci čtenářské pregramotnosti.  

Hlavní část a náplň setkání
Na začátku jsme si s Hankou povídali o projektu a jaké se nabízejí možnosti v něm dále pokračovat. Naskytují  se různé varianty, které jsou zatím v řešení, ale už by to nebylo pod záštitou Jihočeské univerzity. Krátce jsme pohovořili o počtu podpořených osob, setkání v CKP se nás
v průběhu 3. let (1. rok probíhal v MŠ Vodnická) průběžně zúčastnilo 58, 7 jich naplnilo více jak 40 hodin a z toho už 4 získali Certifikát a 3 na něj ještě čekají. Předali jsme Metodiky čtenářské pregramotnosti a vyplnili Posttest. Hanka nám přinesla a představila novou knížku pro děti od autorky Martiny Pupcsikové „ POHÁDKY K DOČMÁRÁNÍ“.
Je to knížka od dětí pro děti a jsou v ní pohádky o věcech, které současné děti řeší – o předsudcích, závisti, zlomyslnosti, pocitu nespravedlnosti
a ilustrace k nim nakreslily děti. Dále jsme byli seznámeni s aktivitami, které probíhaly na konferenci v Plzni v týdnu od 25. – 29.11. a na které byly i naše účastnice. Byly unesené přednáškou Marka Hermana „Jak se máme, co děláme“ – co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží v dnešní uspěchané době. Načerpaly další inspirace, jak je možné působit na děti s pomocí pedagogiky F. Ketta – jak pracovat např. s barevnými šátky a jak využívat další dostupné předměty a přírodniny, které jsou všude kolem nás. Líbil se jim projekt Tělo a Srdce
od E. Muroňové, Rituály H. Švejdové, Pohádkový kufřík E. Svobodové, práce s hemisférami M. Světlíkové, seznámily se s pojmem Individualizace versus Kolektivismus aj. Zkusili jsme si i malý zábavný test na to, kterou hemisféru upřednostňujeme, zda pravou – což jsou praktici nebo levou – což jsou spíše teoretici.  

Diskuse
Probíhala průběžně, diskutovali jsme o tom, zda a jakou formou je možné do knížek kreslit a čmárat, když vlastně děti naopak učíme, jak se mají ke knihám chovat a že se do nich naopak čmárat nemá. Připomenuli jsme si pohádky z Pohádkového kufříku a že záleží na nás, jak nakonec dětem pohádky interpretujeme, neboť to může být pokaždé trochu jiné, záleží na složení dětí a momentální situaci. S pohádkami můžeme pracovat na etapy po jednotlivých obrázcích a zařadit k nim i jiné aktivity v rámci čtenářské pregramotnosti. U projektu Srdce máme možnost pohovořit s dětmi na téma Vánoce, zrození či smrti. Také jsme diskutovali a hledali cesty, jakým způsobem by bylo možné se i nadále setkávat a předávat si nové inspirace – akreditace, organizace semináře na školce pro ostatní v rámci dalšího vzdělávání apod. – varianty jsou ještě v řešení.  

Aplikace do praxe
Projekt LIDSKÉ TĚLO — dítě si lehne do kruhu na kruhový šátek a my jeho tělo obtáhneme lanem, provázkem, dítě se zvedne a ostatní popisují jeho části těla, kde se nacházejí důležité orgány – detaily dotvoříme s pomocí přírodnin a drobných předmětů. Lze pracovat i ve dvojici, hra se může doplnit básněmi, říkadly a písněmi, např. „Jedna ruka vyskočila, druhá se k ní připojila, pohladily se, zamotaly se, prohodily se a pohladily si čelo, tváře, ramena, bříško…pohladily kamaráda a schovaly se za záda“. Děti mají rády i hru NA LEPIDLO – ruce se přilepily k … Báseň „Každý z nás je krásný, každý z nás je vzácný…“ Projekt SRDCE –  uč. obchází v kruhu děti za zpěvu písně „Podívej se, co pro tebe mám, nastav ruce a já ti to dám, opatrně to drž, opatruj, tak budeš mít dárek jenom svůj“ a při očním kontaktu dítěti předá DÁREK – nakreslí mu prstem do dlaně srdce a dlaň zavře. Můžeme se o ten dárek podělit? Každé dítě, které dostalo dárek a chce se podělit, si vybere dalšího, kterému ho za zpěvu písně dá. Kdo dostal dárek, drží si ho pevně v dlani. Opakujeme hru, dokud nemají dárek všichni. Už víte, co to je za dárek? Ukazujeme mimicky bouchání srdce – buch, buch  – „Co to tluče,
co to je? To mi srdce pumpuje.“ Co se stane, když netluče?
Co znamená, že má někdo velké srdce, že mu spadlo srdce do kalhot,
že má někoho v srdíčku, že má ledové srdce, že mu spadl kámen ze srdce? Apod. Posíláme si např. plyšové srdce po kruhu, u koho se zastaví, ten odpovídá na otázky. Dětem můžeme rozdat malá srdíčka z látky, přiložíme k velkému srdci doprostřed kruhu a děti si je mohou ozdobit např. provázkem, mohou si ho obtahovat –  „Každé srdíčko je jiné a každý má svoje srdíčko. Máme srdíčkový den.“ Hra „Co nosím v srdíčku“ – hra na otázky, které nás mohou trápit – např. Proč si se mnou děti nechtějí hrát? Proč se mi někdo posmívá? aj. Píseň „Když je noc a tma padá,
svět je rázem záhada. Mé srdce se mě ptá, otázku mi šeptá“ –
necháme děti reagovat a diskutovat.  

Souhrn hlavních bodů                 
Na základě vyplněného posttestu jsme si shrnuli a zhodnotili naše  přínosy a pocity, které si odnášíme ze společného setkávání v našem centru:  Změna pohledu na četbu, uvědomění si její důležitosti v životě lidí, upřednostnění živého čtení dětem před poslechem, seznámení se s novými a kvalitními  dětskými autory a zlepšení orientace v knižních titulech, představení nových způsobů práce s dětskou knihou, obohacení o nové zážitky a zkušenosti, seznámení se s Pohádkovým kufříkem a dalšími pomůckami, dospěli jsme k poznání toho, jak je důležité učení
s prožitkem a propojování činností se čtenářstvím, propojování
MŠ a ZŠ – navazování na to, co už děti znají, odnášíme si spoustu nových nápadů, inspirace, zkušeností s novými pomůckami, praktické aktivity
i nové teorie, utvrzení se v tom, jaká je důležitá individualizace ve vzdělávání, že je potřeba dát dítěti jeho čas a prostor k sebevyjádření,
a jak jsou důležité rituály a chválidla. Setkávání nás naučila přijímat
a vyzkoušet si nové věci, restartovala a posunovala nás dál, probouzela chuť do další práce, naučila nás nebát se hovořit před jinými účastnicemi, diskutovat nad tématy a v neposlední řadě jsme se mohli setkat a poznat spoustu kvalitních expertů a pedagogů, navázali jsme nová přátelství
s lidmi, kteří jsou tzv. na stejné vlně.      
Závěr: Na závěr posledního, opět milého a zajímavého setkání, jsme si navzájem poděkovali za spolupráci a zdůraznili si naše poznání, že tento projekt měl opravdu smysl, za což velice DĚKUJEME všem, kteří se na jeho vzniku podíleli. Díky němu si odnášíme hodně praktických rad a nápadů ze setkání nejen s odborníky a experty, ale že ve spoustě věcí jsme se obohatili navzájem. Popřáli jsme si nejen krásné vánoční svátky, ale i příslib možného dalšího setkávání naší skupiny alespoň párkrát do roka.    
Zapsala: Pavlína Šajdáková