Zápisy z tematických setkávání platforem – listopad 2019

Zápisy z  tematických setkávání platforem – listopad 2019

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018
  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Datum konání platformy:
Dne 13.11. 2019 proběhlo 19. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 8 účastníků + 2 vedoucí + 1 experta
Téma a délka setkání: Čtenářská pregramotnost z pohledu
waldorfské pedagogiky, délka 3 hod.
Cílem bylo: Seznámení se s waldorfskou pedagogikou a s jejím přístupemk prožitkovému učení a čtenářství  

Obsah setkání:
1. Přivítání účastnic
Stručné seznámení účastnic s plány rozvoje centra a tématem setkání,
nabídka občerstvení, pozvánka na poslední plánované setkání, informace k portfóliím a naplněným hodinám – dnes splní 1 účastnice,
výpůjčky knih z CKP do ostatních školek, představení pomůcek,
informace k pozvánce na  poslední workshop Čtenářské pregramotnosti, který se bude konat v Plzni v týdnu od 25.11. 2019 a na který jsou
přihlášeny i naše účastnice z CKP  

2. Představení vedoucích, expertů a účastníků
Na dnešním setkání jsme mezi námi uvítali jako přizvaného experta
učitelku WMŠ Dusíkova, Praha 6, paní Ivetu Perglerovou  

3. Stručné shrnutí z minulého setkání
Připomenuli jsme si minulé setkání s Hankou Švejdovou a její pojetí
práce se říkadly, písněmi, hrami, rituály a chválidly a jak jsme si to
případně ověřili ve své praxi  

4. Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou
Slavnostní předání Certifikátu podpořené účastnice spolu s novou
Metodkou Čteme si…
Přednáška p. uč. Perglerové o Čtenářské pregramotnosti  z pohledu
waldorfské pedagogiky, představení pomůcek, sborníků a knih
Na začátku nám bylo představeno, na jakém základě tato pedagogika
vznikla a jaká jsou její specifika a cíle.
Základním rysem je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti.
Učitelé vychovávají děti tak, aby u nich byly svobodně rozvinuty jejich
přirozené potenciality, snaží se integrovaně rozvíjet jak jejich intelekt, tak i jejich praktické, manuální a umělecké vlohy. Mají odmítavý postoj k
používání počítačů a internetu v ml. školním věku a jejich učení je
založeno na prožitku a má i duchovní charakter. Od rodičů dětí se
očekává aktivní zapojení do běhu škol a pořádaných akcí, finanční i
praktické pomoci při vydávání různých školních zpravodajů.
Hlavními metodami je vzor a nápodoba, respektování potřeb dítěte.
Pomocí rituálů dávají dětem jistotu a řád.
Např. každodenní četba či vyprávění – před obědem se čte nebo
vypráví 1 pohádka celý týden tak, až si ji všechny děti zažijí.
Využívají se různá říkadla a písničky, které napomáhají dětem orientovat se při činnostech během dne:
KDYŽ PUSINKA PĚKNĚ PAPÁ,
TAK SLOVÍČKŮM NEODMYKÁ,
KDYŽ PUSINKA DOPAPÁ,
ŠEPTÍČKEM SI ODMYKÁ.

KÁPLA KAPKA NA RUČIČKU A Z RUČIČKY NA TVÁŘIČKU,
KAP KAP, KAPY KAP, VONÍŠ TAKY TAK.

KOLEČKO SI UDĚLÁME, VŠECHNY DĚTI ZAVOLÁME.
MÁLO NÁS, MÁLO NÁS, POJĎTE DĚTI MEZI NÁS.

VŠECHNO, CO ROSTE ZE ZEMĚ, CHUTNÁ A VONÍ PŘÍJEMNĚ.  
Děti pracují s opravdovými materiály, tvoří se tématické výstavky,
společně se oslavují nejen narozeniny dětí, ale i různé tradiční lidové i
církevní svátky.
Děti mají na třídách svoji dostupnou knihovničku s dětskou literaturou. P. uč. nám představila knížky, ze kterých si rádi čtou: Skřítek Kořínek,
Tataťukova cesta ke Krystalové hoře ( Jakob Streit),
Chaloupka na vršku (Šárka Váchová).
Mohli jsme si prohlédnout výrobky dětí z přírodních materiálů,
které se vázaly k legendě o sv. Martinovi.
Ukázali jsme si i ČÍTANKU PRO DĚTI, kterou jim vyrábějí ve 2. tř. ZŠ
jejich rodiče na památku, a ve které si vymýšlejí svůj příběh nebo
pohádku, kterou si i sami ilustrují.  

5. Diskuze 
Diskutovali jsme nad pomůckami a sborníky říkanek a písní
zaměřených tematicky k různým tradicím a oslavám.
Předávali jsme si své zkušenosti a nápady s využitím básniček a říkanek
i k sv. Martinovi, jehož svátek a s ním spojenou tradici  si na školkách též připomínáme, jak je lze využít pro rozvoj řeči, zejména při různých
chvilkách, když na něco s dětmi čekáme, jako motivaci k činnostem,
navození dobré nálady a humoru, s využitím hry na tělo apod.
Deklamovali jsme si různá říkadla za pomocí Orffových nástrojů.
Srovnávali jsme si svoje metody a přístupy k práci s příběhem a
pohádkou. Obdivovali jme i ručně vyrobené panenky, které vyrobily
maminky dětí s OMJ, a tím pomáhají přibližovat kulturu dětí jiných
národností ostatním.  

6. Aplikace do praxe
Společně jsme si zažili atmosféru vyprávění Legendy o sv. Martinovi tak,
jak to dělají ve waldorfské školce.
Uprostřed kruhu jsme měli zapálenou svíčku – PLAMÍNKU ZAPLÁPOLEJ, POHÁDKU NÁM ZAVOLEJ.
Příběh v jejich školce ještě doprovázejí pomocí stínového divadla,
s čímž jim pomáhají rodiče, děti se pak učí dělit se např. o upečený
rohlíček nebo perník, který mají od rodičů. Atmosféru příběhu si
umocní i příjezdem „Martina na bílém koni“. K legendě se vracejí v
dalších činnostech během celého týdne.
Každé takové čtení nebo vyprávění se končí – DĚKUJEME TI POHÁDKO,
BYLA JSI TU NAKRÁTKO nebo PÍSNIČKA SE ZPÍVÁ, POHÁDKA SE POVÍDÁ,TEN, KDO SE RÁD DÍVÁ, KRÁSNÉ VĚCI UHLÍDÁ.  

7. Souhrn hlavních bodů
Pomocí otázek můžeme vést děti k orientaci se v ději a pochopení
příběhu. Ukazujeme jim schované moudro a to, jak je správné a radostné,si navzájem pomáhat a dělit se i o to málo, co máme. Děti mají rády
rituály, které v nich vyvolávají pocit bezpečí a jistoty a je dobré rituály
spojovat s říkadly nebo popěvky. Pohádku nebo příběh si číst nebo
vyprávět ve stejnou dobu, aby si vše mohly zažít a zapamatovat.
Na základě lidové slovesnosti seznamovat děti s našimi lidovými
tradicemi, zvyky a svátky. Důležitá je síla jejich prožitku.  

Závěr: Setkání bylo opět v příjemném duchu, byli jsme rádi,
že jsme mohli slavnostně předat další Certifikát naší podpořené kolegyni,a že jsme mohli alespoň trochu nahlédnout pod pokličku waldorfskému
čtení a tomu, jak oni a jakými metodami seznamují děti s literaturou,
jak je vedou k lásce k četbě a knihám. Opět jsme si potvrdili poznatek z minulého setkání s Hankou, jak jsou v životě dítěte důležité rituály,
spojené se slovem, říkadlem nebo písní, a že spoustu nápadů a moudrosti najdeme v naší lidové tvořivosti a v našich českých tradicích.
Jako úkol na poslední setkání našeho CKP si máme připravit svou reflexi, případně příspěvek ze své praxe, který se nám osvědčil na základě
osvojených poznatků, které jsme tu načerpali nebo kterými jsme se
inspirovali,  a co a jak jsme si vyzkoušeli ve své práci s dětmi v rámci
čtenářské pregramotnosti.    
Poslední setkání našeho CKP plánujeme na 11. 12. 2019  od 16.00 hod.
Hlavním tématem Pojďme, budeme si povídat aneb Jaro, léto, podzim,
zima, v Madolince nám bylo prima.
Následovat bude celkové shrnutí poznatků a celková reflexe ze setkávání v našem Centru.    

Zapsala: Pavlína Šajdáková