Zápisy z tematických setkávání platforem – březen 2019

Zápisy z  tematických setkávání platforem – březen 2019

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018
  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Datum konání platformy:
Dne 20.března proběhlo 13. setkání našeho Centra kolegiální podpory v
počtu 9 účastníků + 2 vedoucí.

Téma a délka setkání: Práce s IT stolem a pohádkou z kufříku Noemova archa, délka 3 hod.

Cílem bylo: Prezentace práce s interaktivními technologiemi, práce se
starodávným příběhem z Bible.  

Obsah setkání: Přivítání účastnic. Stručné seznámení účastnic s plány
rozvoje centra a tématem setkání, nabídka občerstvení, pozvánky na
další plánované setkání,představení pohádek z Pohádkového kufříku,
které máme k dispozici v našem centru, upozornění na nové tituly v našíknihovně, zapůjčení knih, reflexe nad domácím úkolem. Představení
vedoucích, expertů a účastníků.
Na dnešním setkání jsme rády přijaly pomoc od našich mladých účastnicVeroniky a Hanky, které nám předaly své zkušenosti s prací s interaktivními technologiemi a ukázaly nám, jak je využívají v praxi s dětmi.  

Stručné shrnutí z minulého setkání:
Připomenuli jsme si minulé setkání s Bc. Blankou Reimann a jejím
projektem Svět barev, ve kterém využívá pomůcky F. Ketta a jak jsme
případně využili získané nápady ve své práci s dětmi.
Např. využití pomůcek, které máme v Centru k dispozici.  
Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou.
Prezentace práce s IT stolem a Prowise presenterem (tabletem),
seznámení s příběhem z Pohádkového kufříku Evy Svobodové, reflexe
na domácí úkol – seznámení s oblíbenou dětskou básní či říkankou o
zvířátkách, předávání inspirací.  

Hlavní část a náplň setkání: Představili jsme si práci s interaktivním
stolem i tabletem, jak se ovládají, jaké mají využitelné aplikace, které lze
využít v rámci čtenářské pregramotnosti a jaké jsou v nich rozdíly.
Pak jsme pracovali s příběhem NOEMOVA ARCHA od Evy Svobodové a
Pohádkovým kufříkem, kde jsme si s pomocí metodiky a návodných
otázek ukázali, jak se dá s příběhem a obrázky pracovat a dětem tento
starodávný příběh z Bible nejlépe přiblížit. Naše vedoucí Lucka nám
příběh poutavě odvyprávěla a přidala vlastní zkušenost ze své praxe, jakvyužila tento poučný příběh ve svém dlouhodobém projektu. Dají se tu
rozvíjet dovednosti a inteligence dětí, např.
1. Sociální – interpersonální a intrapersonální
2. Verbální
3. Logicko – matematická
4. Tělesně- kynestetická
5. Prostorová
6. Hudební
7. Přírodní
Poté jsme navázali domácím úkolem –  básničkami a říkankami o
zvířátkách, na kterých jsme si ukázali, jak se dá s nimi pracovat a
zakomponovat je do příběhu, např. MYŠI, MALÝ  MEDVĚD, NAŠE KOČKA,ZVÍŘÁTKA, TO JSOU KAMARÁDI.    

Diskuse: Probíhala průběžně, diskutovali jsme nad tím, jaké aplikace a
programy jsou pro děti vhodné, že pro MŠ je vhodnější využití IT stolů
než IT tabule, neboť děti se kolem stolu a tabletu mohou pohybovat
dokola, dosáhnou na něj a může na nich pracovat současně skupina až
8 dětí a jaké máme další nápady na využití interaktivních technologií,
např. v posilování čtenářské pregramotnosti . Je lépe si připravit pohádky na „flešku“ nebo USB.
Předávali jsme si své zkušenosti a nápady s využitím básniček a říkanek o zvířátkách, jak je lze využít pro rozvoj řeči nejenom podle toho, jak
nám to ukázala na setkání paní Markéta Světlíková, ale zejména při
různých chvilkách, když na něco s dětmi čekáme, jako motivaci k
činnostem, navození dobré nálady a humoru, s využitím hry na tělo
apod.  

Aplikace do praxe: Zkusili jsme si pracovat s IT technologiemi – s aplikacemi, např. s pexesem, zvuky zvířat a hudebních nástrojů, stínohrou,
tříděním tvarů a barev, hrou Krtek a hrou Berušky, kreslením, hrou na
piáno a vyzkoušeli si vyhledávat fota a obrázky v prohlížeči.
Je to podobné jako na počítači. Za pomocí metodiky jsme si vyzkoušeli
práci s příběhem a Pohádkovým kufříkem, odpovídali jsme na zadané
otázky, hledali jsme poučení. Vyzkoušeli jsme si zapojení pomůcek: padáka strachový pytel jako prostředku na prožití svého pocitu strachu, jak ho asi zažívali lidé a zvířata z našeho příběhu.
Navzájem jsme zprostředkovali svůj nápad práce s básní o zvířatech a
snažili se najít další možnosti.  
Souhrn hlavních bodů:
Pomocí otázek a zpracované metodiky, které jsou součástí příběhu,
můžeme děti vést k orientaci se v ději. Ilustrace jsou pro děti
srozumitelné. Bylo by dobré si příběh rozdělit do více dnů, k příběhu se můžeme vracet i během roku a rozpracovat si témata  v něm schovaná.
Příběh je pro všechny hodně poučný, ukazuje nejenom dětem, jak se majíchovat a co mají jak dělat, aby se všem na Zemi dobře žilo, ale i sílu přátelství  a víru v dobro.    
Závěr: Setkání se opět povedlo, podařilo se nám naplnit jeho cíle a řekli
jsme si, že se k příběhu Noemova archa ještě vrátíme a rozebereme si
podrobněji inteligence H. Gardnera, případně další nápady a náměty
k práci s touto tematikou a s využitím dalších zpracování pro děti.    

Další setkání bude 17. dubna 2019 od 16.00 hod.
Hlavním tématem bude práce s knihou Duhové pohádky, kterou nám
představí naše paní knihovnice Daniela Jelínková.    
Zapsala: Pavlína Šajdáková