Zápis žáků do mateřských škol – Praha 11

Zápis žáků do mateřských škol – Praha 11

V letošním roce MČ Praha 11 spouští jako první v hl. městě Praze elektronický systém zápisů. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Vzhledem k situaci, MŠMT svým dopisem MSMT-15657/2020-1 z  03.04.2020 vydalo opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole – zde vložit odkaz na vyjádření MSMT.

 1. Výdej – generování přihlášek od 27. dubna 2020 na internetové adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte
  (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost. Pro letošní rok neopomeňte doložit řádné očkování dítěte – vyplnit prohlášení o řádném očkování a doložit kopii očkovacího průkazu. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání). Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy v letošním roce dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech

4. 5. od 13.00 – 17.00 hod. a 5. 5. 10.00 – 13.00 hod. obrátit přímo na MŠ, kde Vám s přihláškou pomůžeme.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková,  po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343.

 • Příjem přihlášek probíhá do 16. května

V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol.

 • Informujte se na adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. 
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zašle zákonný zástupce:

 • žádost o přijetí do MŠ,
 • doložení řádného očkování dítěte (četné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu),
 • rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11,

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy – jmjupzz mjupzz jmjupzz ,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – msmodleticka@gmail.com,
 • poštou,
 • osobní podání v MŠ 11. 5. 13.00 – 17.00 hod. a  12. 5. 10.00 – 13.00 hod. po předchozí tel. domluvě z důvodu bezpečnostního opatření na čísle 272 910 313 nebo 602 818 016

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě jiného pobytu dítěte je třeba prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

 • Přijímací řízení – od 4. června 2020
 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.
  • Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

1.    Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)

 1. místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
 2. místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

2.    Věková skupina

 1. pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
 2. čtyřletí: 30 bodů
 3. tříletí: 20 bodů
 4. dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020: 10 bodů
 5. ostatní dvouletí: 0 bodů

3.    Den věku dítěte v roce

a) za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31. 08. 2020: 0.02 bodů

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.

případně

 • Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.