Rozhodnutí o uzavření MŠ – čtěte!

Vážení rodiče,dnes RMČ Praha 11 na své mimořádné schůzi rozhodla o uzavření MŠ na Praze 11, resp. schválila Doporučení ředitelům mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 11, aby s účinností od 16.03.2020 do odvolání přerušili provoz jimi řízené mateřské školy. Stalo se tak z důvodu toho, že situace je v Praze velmi vážná a je nutno chránit nejen děti a rodiče , ale i zaměstnance škol. Zároveň je nutno zmínit, že dnes bylo v našich MŠ přítomno pouze cca 9% dětí. Rada se řídila doporučením MŠMT a dle našich informací k tomuto opatření směřuje i řada dalších MČ. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

podle §6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy .

Podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

§3 odst. 2 této vyhlášky 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu v době omezení nebo přerušení provozu.

-- 

Formulář na ošetřovné je ke stažení na: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Vážení, ještě posílám odkaz na stránky CSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Vážení rodiče, doufám, že se tuto nepříjemnou situaci všem podaří zvládnout co nejrychleji a brzy se uvidíme s vašimi dětmi i s vámi.

Přeji vám pevné zdraví!!!!

S pozdravem

Bc. Lucie Havlíková

ředitelka MŠ Madolinka