KARANTÉNA TŘÍDY ŽABIČEK

Vážení rodiče

dne 21. 10. 2020 byly v kontaktu děti třídy Žabiček s žákyní Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 31. 10. 2020.

ROZHODNUTÍ
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69
odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
Právnické osobě Mateřská škola, Madolinka, Modletická 1402, 149 00 Praha – Chodov, se v souvislosti s
nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 31 10. 2020, spočívající v:

  • uzavření třídy Žabiček
  • více info obdrží rodiče mailem a kontaktní osobou OHES hl.m.Prahy

Hodně sil a pevné zdraví přeje ředitelka školy