INFORMACE K PLATBÁM

Mateřská škola Madolinka

Praha 4, Modletická 1402

tel:272710313

IČO: 63108259

Vnitřní řád Školní jídelny

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Školní stravování se řídí výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

Ceny stravného se dělí do skupin:

1. věková skupina 3 – 6let

 2. věková skupina 7 leté

Finanční normativ 1. skupina:

přesnídávka 10,-Kč

oběd 22,-Kč

svačina 10,- Kč

Celková cena stravy činí: 42,-Kč/den

Finanční normativ 2. skupina:

přesnídávka 11,-Kč

oběd 23,- Kč

svačina 11,- Kč

Celková cena stravy činí: 45,-Kč

Úhrada stravného se provádí:

1/ hotově v kanceláři MŠ vždy první úterý v měsíci od 6:30 – 8:30 hod na měsíc ve kterém se vybírá.

Výše platby bude předána rodičům p. učitelkou vždy na konci předchozího měsíce.                                                

2/ převodem na účet MŠ 77255319/0800

s přiděleným variabilním symbolem, platba převodem do 25dne předchozího měsíce.

Výše měsíční platby převodem:

1.věková skupina 21 prac.dní x Kč 42,-/den celkem 882,- Kč

2.věková skupina 21 prac.dní x Kč 45,-/den celkem 945,- Kč

Rodiče jsou povinni zajistit úhradu stravného každý měsíc v termínu, který je k tomu určen i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Při opakovaném nezaplacení stravného bude v souladu se školním řádem toto považováno za hrubé porušení školního řádu a strávník může být vyloučen z docházky MŠ.

Přihlašování ke stravování je součástí přihlášky k nástupu do MŠ.

Přihlášení strávníka po nemoci je také nutné nahlásit nejpozději

do 8:00 hod daného dne.

Odhlašování obědů je možné na tel.č. 272910313 nebo na mobilním čísle dané třídy nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ si lze vyzvednout stravu do přinesených nádob u vchodu do kuchyně MŠ v 11:30 – 11:45 hod.

V případě vyzvedávání dětí po obědě, je odpolední svačina určena k rychlé spotřebě.

Vyúčtování řádně odhlášené stravy placené převodem bude prováděno 2x ročně (leden, červenec).

Částky budou zasílány zpět na Váš účet.

Po dohodě s rodiči je možné zajistit individuální stravování (např. donesena strava rodiči, úprava jídelníčku v rámci možností školní kuchyně).

Datum: 31.8.2021

Pelantová Olga

Vedoucí školní jídelny

Kontakt: tel.č.797972428

E-mail: msmodleticka@seznam.cz

Platnost od 1.9.2021