Projekt Šablony pro MŠ Madolinka

Projekt

Šablony pro MŠ Madolinka

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005502

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce  rodiči.

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání