Zápisy z tematických setkávání platforem – únor 2019

Zápisy z  tematických setkávání platforem – únor 2019

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018

 

  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

Datum konání platformy:
Dne 6.února 2019 proběhlo 12. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 8 účastníků + 2 vedoucí + 1 přizvaný odborník  

Téma a délka setkání: Barvy života, délka 3 hodiny.

Cílem bylo: Seznámení se s pedagogikou a pomůckami Franze Ketta formou projektového učení.

 

Obsah setkání:

1.      Přivítání účastnic

Seznámení nové účastnice s účelem centra, vytváření prostoru pro sdílení zkušeností, vzájemné inspirace, tvoření svého portfolia, seznámení se s pomůckami F. Ketta ,které vlastní naše CKP. Přivítali jsme se pomocí písně Haló, haló a zlatým kruhem,občerstvení.

2.      Představení vedoucích, expertů a účastníků

Na dnešní setkání jsme si pozvali Bc. Blanku Reimann, paní učitelku z MŠ Klubíčko v Pardubicích, která nám přijela představit svůj dlouhodobý projekt SVĚT BAREV, ve kterém využívá pedagogiku a pomůcky F. Ketta, založenou na jednoduchých specifických postupech a principech. Přivítali jsme též mezi sebou novou účastnici.

3.      Stručné shrnutí z minulého setkání

Připomněli jsme si práci se Čtenářskými kostkami a jak je přínosné alespoň 1x týdně zařazovat  do aktivit dětí Čtenářské dílny, které u dětí podporují čtenářství, sdělili jsme si své zkušenosti z praxe – kdo už stihl kostky s dětmi vyzkoušet a jeho pocity.

4.      Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou

Prezentace dlouhodobého projektu SVĚT BAREV s využitím IT panelu, s praktickou ukázkou práce s pomůckami a s využitím příběhů z knihy Duhové pohádky.

5.      Hlavní část a náplň setkání

V 1. části jsme se dozvěděli něco málo z historie vzniku pedagogiky F. Ketta –Směr, který vychází z křesťanského pojetí člověka, vznikl v 70 tých letech 20. století v Bavorsku. Rozvíjí osobní jedinečnost a  vrací se k původnímu významu věcí, slov, gest a prožívání času. Představili jsme si další pomůcky, které se dají vyrobit z čehokoli – z látky, dřeva, provázků, přírodnin – různých barev, tvarů a velikostí a mají tu vlastnost, že kromě toho, čím jsou, mohou být zároveň i čímkoli jiným.

Ve 2. části jsme pracovali s pohádkou BAREVNÁ POHÁDKA, která je počáteční motivací, provází děti celým projektem a s jejíž pomocí se dají procvičovat nejen barvy, ale i smysly, předmatematické představy, fonematický sluch i řečové schopnosti, paměť, fantazie, spolupráce, pracovní a výtvarné dovednosti, sounáležitost se světem, s živou i neživou přírodou, posiluje se prosocionální  a emoční chování apod.

Ve 3. části jsme si představili dlouhodobý projekt SVĚT BAREV, který je rozdělen do dvou částí:

1)  BARVY V NÁS –„ Na zeleném klubíčku“ – Proč právě zelená, práce s pohádkou Zelený javor, co vše je zelené, píseň Travička zelená, báseň Na zeleném klubíčku, reflexe žijeme v Zelené zemi

Jedna pohádka a barva se probírá s dětmi alespoň jeden měsíc, aby si děti mohly příběh zažít a s jeho pomocí si uvědomit různé situace, se kterými se můžou v životě setkat a pochopit tak koloběh života se všemi jeho úskalími .Děti dostanou za úkol přinést do MŠ něco zeleného na společný stůl – VÝSTAVKU- zelený materiál,přírodniny aj., ze kterých pak mohou volně dle svého výběru tvořit různé obrázky, koláže a společné obrazy dle fantazie či zadaného tématu.

„Žlutá jako sluníčko“ , „Červená jako jablíčko“, „Modrá jako moře“

2)   BARVY KOLEM NÁS– „ Oranžová dýně“, Koulela se hnědá brambora“, „S námi tu bydlí stromy“, „Černá jako uhlí“, „Bílá jako Anděl“, „Bílá jako sníh“, Barevný svět“

Představili jsme si knihy DÍVEJ SE A ŽASNI (Georg Batzer), MALOVANÝ SVĚT A JÁ HO CHCI UVIDĚT a DUHOVÉ POHÁDKY.

6.      Diskuse

Diskuze probíhala průběžně. Diskutovali jsme o tom, jaké je poselství pohádky. Uvědomovali jsme si široký rozsah práce s pomůckami, jaké otázky je dobré dětem při vyprávění pohádky pokládat,tvořili jsme myšlenkovou mapu .Diskutovali jsme o tom, jak zakomponovat tento dlouhodobý projekt do ŠVP nebo Třídního plánu, jaké barvy využít k poznávání čtvero ročních období i měsíců s ohledem na věkovou skupinu, jak si s dětmi zdobit třídu, tvořit výstavky, pracovat s materiály.

7.      Aplikace do praxe

Vyzkoušeli jsme si zahrát různé hry, které se vážou k pohádce a využívali jsme k tomu různé pomůcky F. Ketta – šátky, provázky, barevné tvary a peříčka aj. – zabydlovali jsme si svou barevnou zemi dle své fantazie, dělili jsme ji na části, zapojovali smysly, zpívali si písničky, říkali básničky apod.

8.      Souhrn hlavních bodů –   Děti pomocí pohádek a příběhů seznamujeme se základními barvami a těmi, které se od nich odvíjí. Učí se při nich uvědomovat si rozdíly ve vnímání ostatních,dokázat sdělit své prožitky, aktivně hledat řešení různých situací, zapojují všechny smysly, posilují své prosociální chování. S každou barvou a k ní vázaným tématem je dobré pracovat 1 měsíc a zpracovat v něm všechny oblasti na podporu znalostí a  dovedností u dětí. Všechna témata by měla obsahovat pohádku, básničku, písničku, výtvarnou, pracovní i pohybovou činnost, reflexi. Pomocí průběžných otázek je potřeba vracet se k úvodní pohádce. V dalších pohádkách a příbězích hledat správná řešení, rozpoznávat symboly, seznamovat se i s našimi tradicemi a svátky a hledat gró příběhu – Jak je různorodá a barevná naše Země, tak jsme různorodí i my- lidé a zvířata a rostliny, kteří tady žijeme pospolu, a tak je to krásné.

Závěr:

Setkání proběhlo ve velice příjemné atmosféře, účastnice se zapojovaly s elánem, komunikovaly bez zábran a přispívaly svými nápady. Odnesli jsme si novou zkušenost, jak se dá pracovat s dlouhodobými projekty pomocí pedagogiky Franze Ketta, která i když vychází z křesťanství, dá se upravit i pro naši předškolní výchovu. Ukázali jsme si další využití pomůcek a jak a z čeho si je vyrobit levně a svépomocí. Řekli jsme si, co se nám líbilo a co bychom si chtěli případně vyzkoušet v praxi. Paní  učitelka Blanka nás svým projektem opravdu nadchla, byli jsme rádi, že jsme se mohli seznámit s tím,jak se pracuje s dětmi jinde a jinak. Slíbila nám poslat  na CKP text své BAREVNÉ POHÁDKY.

Jako úkol na příště si máme vybrat a přinést 1 básničku O ZVÍŘÁTKÁCH a případně ukázat, jak se s ní dá dále pracovat v rámci čtenářské pregramotnosti.

Pozvánka na další setkání dne 20.3. 2019 , hlavní téma bude Práce s IT stolem a Pohádka z kufříku Noemova archa.Z

Zapsala: Pavlína Šajdáková