Zápisy z tematických setkávání platforem – říjen 2019

Zápisy z  tematických setkávání platforem – říjen 2019

5 26 02

Příjemce
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu
Podpora vzájemného
učení pedagogů MŠ
Název platformy
Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy
Čtenářská pregramotnost
Složení platformy
Vedoucí CKP – dvě
učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy
1. 1. 2018
  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Datum konání platformy:
 
Dne 1.10. 2019 proběhlo 18. setkání našeho
Centra kolegiální podpory v počtu 12 účastníků + 2 vedoucí +
1 experta.
Téma a délka setkání: Co se v září zaseje, to se od ledna začne
sklízet, délka 3 hodiny. 
Cílem bylo: Představení metodických materiálů k čtenářské
pregramotnosti, diskuse s Mgr. Hankou Švejdovou – lektorkou pro
vzdělávání pedagogů v oblasti prožitkového učení, praktické
ukázky a metody s propojením říkadel, písní a her.  
Obsah setkání: Přivítání účastnic – seznámení se s novými
pomůckami – maňásky a interaktivními hračkami, které jsme
obdrželi pro naše CKP na závěrečné konferenci v
Hluboké nad Vltavou, výpůjčky knih a pohádek z Pohádkového
kufříku, informace k portfóliím a naplněným hodinám u
přítomných účastnic, seznámení s obsahem setkání, malé
občerstvení. Představení vedoucích, expertů a účastníků –
Na dnešním setkání jsme mezi námi s nadšením přivítali Mgr.
Hanku Švejdovou, na kterou jsme se všichni moc těšili, a kterou
známe z různých školení, např. z Portálu, a jako autorku
metodických knížek. Přivítali jsme mezi námi i dvě nové tváře.  
Stručné shrnutí z minulého setkání –
Připomněli jsme si setkání s Bárou Křivohlavou a její pojetí
pedagogiky Fr. Ketta, úkol nám přetrvává do příštího setkání.  
Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou – 
Podání informací ze Závěrečné konference v Hluboké nad Vltavou,
slavnostní předání Certifikátu podpořeným účastnicím,
představení metodiky čtenářské pregramotnosti
ČTEME SI, HRAJEME SI, POZNÁVÁME…autorek H. Nádvorníkové,
E. Svobodové, H. Švejdové, M. Vítečkové a kolektivu autorů, která se
na konferenci slavnostně křtila, představení metodiky k projektu
PŘÍBĚH PANA TYDÝTA a pohádek s využitím maňásků.
Praktický seminář Hanky Švejdové s propojením říkadel, her a
písní  aneb jednoduše, pomalu a spolu.  
Hlavní část a náplň setkání –  V 1. části jsme se seznámili s nově
pokřtěnou metodikou ČTEME SI, HRAJEME SI, POZNÁVÁME…
a předali ji podpořeným osobám jako dárek od JF v ČB,
povídali jsme si o využití interaktivních plyšových hraček a
maňásků – PAN TYDÝT, HOUSENKO-MOTÝL, RYBO-PULEC,
VAJÍČKO-KUŘE a maňásků pro dramatizaci nejznámějších
českých pohádek.
Představili jsme si alespoň stručně metodiku k projektu
PŘÍBĚH PANA TYDÝTA, slavnostně předali Certifikáty přítomným
podpořeným účastnicím za splněných 40 hodin a informovali
ostatní o tom, že se budeme snažit, aby Centra dále fungovala a
podpořené účastnice mohly dále šířit svoje získané zkušenosti v
oblasti čtenářské pregramotnosti mezi ostatní pedagogy.
Hanka Švejdová nás seznámila s knižními novinkami –
„Máma pro Papíka“ ( Keiko Kasza), kniha poukazuje na téma,
kdy děti nežijí ve společné domácnosti s oběma rodiči.
Titul „Budulínek a Kulihrášek“ ( M. Ďuríčková) je knihou dva v
jednom s krásnými ilustracemi a nově zpracovanými známými
pohádkami.
Ve 2. části jsme si s Hankou povídali o příznivém emočním klima
a porozumění, co to znamená VŠICHNI DOHROMADY a jak se lze
s dětmi společně radovat a jak zkoumat, co znamená JÁ, TY , MY a
TADY. Seznámili jsme se s jednoduchými vítacími rituály a
chválidly a s tím, jak např. řešit konflikty mezi dětmi společně na
základě jejich návrhů a odpovědí. Ukázali jsme si, jak lze graficky
říkadla zaznamenávat a dále s nimi pracovat s dětmi tak,
aby to bylo pro ně srozumitelné a tím si s nimi  procvičovali
zrakovou diferenciaci, rytmus a práci se symboly.  
Diskuse – V diskusním kroužku jsme rozebírali, jak se vypořádat s
tím, že děti mají své hrdiny z amerických kreslených pohádek a
seriálů např. Sponge Bob. Učitelka by měla najít způsob, jak si i
na tyto hrdiny společně zahrát, protože to děti prostě zajímá a
správně a s citem vše uchopit. Povídali jsme si s Hankou stručně
i o tom, jak vznikala nová metodika a jaké má z ní pocity.  
Aplikace do praxe –  Vítací píseň : Kolo si uděláme, my si ruce
podáme, společně se projdeme, pak si místo najdeme.
JÁ JSEM TU + TY JSI TU, je to tak opravdu? – zjišťování, co to
všechno znamená ( kde jsem, v jaké školce, třídě, městě, v zemi)
zpěv ilustrovaný pohybem, hra ve dvojici, zkoumání
porozumění KDE TOJE TADY? Nechali jsme narodit MALÉ MY  –
hra ve dvojici – píseň To jsme my, já a ty dohromady.
Kouzlily jsme VELKÉ MY – Ruce patří k sobě, jako já k tobě –
tvoření společného kruhu JÁ A TY JSME MALÉ MY, VŠICHNI
DOHROMADY JSME VELKÉ MY – reflektujeme,co znamená
VŠICHNI, DOHROMADY? TO JSEM JÁ, TO JSI TY, SLÁVA HURÁ! –
hledáme, co máme společného v kruhu, ve dvojici KlLIKY  HÁKY  
já jsem tady, hrát si budem dohromady. Ruce patří k sobě, jako já
k tobě.- radujeme se, že patříme k sobě HUTUTU,hututu, duli duli
duli, už jsme tu. Vidím tě, júúúúú. – rituál s navázáním očního
kontaktu, hra s říkadlem koho vidím dnes rád a proč?
NEJDŘÍV JÁ A POTOM TY  – učíme se čekat,
MÁME CELÝ DEN –
IKY piky pumprlíky ALEC PALEC VEN, já už tady jsem.
KlKLIKY HÁKY já jsem tady, hrát si budem dohromady.
Už to jede, už to jede…stát, není kam se hnát.
IKY piky pumprlíky ALEC PALEC VEN,
máme CELÝ den – říkadlo s hrou na tělo, uvědomění si,
že jsem tu důležitý, ale nejsem tu sám, procvičení dnů v týdnu –
máme celý den v pondělí, ale i v úterý…
NA KOHO JSEM SE DNES TĚŠIL – hra se jmény a výměnou v kruhu –
„Já jsem Hanka a těšila jsem se na Pepu“ – děti jdou v kruhu
naproti, pozdraví se a vymění si místa se slůvkem ČENŽ Rytmické
chválidlo – TLESK,PLESK, LUSK, JOOOOO – palec vzhůru –
např. „Já jsem tu, my jsme tu, ale nejsme tu samy, jsou tu s námi
KNÍŽKY – děti hledají společně v knihách nějakou postavu –
„Já a ty = naše malé my jde hledat knížku“
Práce s říkadlem HUTUTU, hututu, duli duli duli, už jsme tu –
grafický záznam pro pohybový doprovod, vymýšlení značek pro
plesknutí, tlesknutí, dupnutí ( např. X O ! ), záznam pro pohyb
vypadá následovně:
XXX, XXX, OOO, !!! – tj. 3X plesknout,
3x plesknout, 3x tlesknout,
3x dupnout  
Souhrn hlavních bodů – Cest, jak pracovat s příběhem či knihou
je hodně, může to být však i opačně – postupně si vymýšlíme s
dětmi svůj příběh,báseň tak, až z toho vznikne NAŠE kniha, rituál
apod. Vše dělat společně tak, aby to nikoho NEBOLELO!
Podporovat děti, které vydrží čekat, až na ně přijde řada a
vysvětlovat jim, že NĚKDY BÝT PRVNÍ NENÍ VÝHRA.
Vysvětlit s porozuměním dětem pojmy – kde to je TADY, co
znamená JÁ, TY, MY a DOHROMADY?
Zařazovat RITUÁLY a CHVÁLIDLA.
Společně se učit řešit konflikty na základě návrhů  dětí – uč.
je v roli, která zaručuje bezpečnost, ale zároveň nechává
děti řešit situaci společně:. „Já mám problém, co by pomohlo?
A pomůže to?“ NECHVÁTAT– co dnes nestihneme, nevadí,
protože zítra je taky den!
Říkadla můžeme znázornit i pomocí různých grafických záznamů
či obrázků s využitím rytmické hry na tělo, pohybovým
vyjádřením.        
Závěr: Na závěr dnešního opět velice příjemného setkání jsme si
připomněli a uvědomili, že nemusíme na nic chvátat, co dnes
nestihneme, uděláme příště. V současné MŠ je méně více.
Uberme poznatků a investujme do maličkostí, zařazujme rituály a
chvalme. Nechejme děti chvíli žasnout, objevovat a hrát si,
nechejme je si užívat hru a společné bytí tak, jako jsme si to dnes
užili i my s Hankou Švejdovou, která do nás dnes vlila spoustu
krásné a vřelé energie, předala nám alespoň malý zlomek svých
osvědčených nápadů a zkušenosti ze své dlouholeté praxe a
obohatila nás o další zajímavé metody a témata, jak lze
přibližovat dětem čtenářskou pregramotnost. Vážíme si toho,
že ve svém pracovním vytížení přijela do našeho Centra a moc jí
tímto děkujeme za její smysluplnou a kvalitní práci.  
Další setkání proběhne 13.11. 20189  od 16.00 na téma:
Čtenářská pregramotnost z pohledu waldorfské pedagogiky  
Zapsala: Pavlína Šajdáková