Zápisy z tematických setkávání platforem – říjen 2018

Zápisy z  tematických setkávání platforem – říjen 2018

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018

 

  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

 

Datum konání platformy:
 Dne 19. října 2018 proběhlo 8. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 8 účastníků + 2 vedoucí + 1 expert

Téma a délka setkání: Práce s lidovými říkadly, délka 2,5 hod

Cílem bylo: Co je to dětské říkadlo a jak s ním dále pracovat, ukázka příkladů a čerpání inspirací

 

Obsah setkání:

1/. Úvod

Stručné seznámení účastnic s plány rozvoje centra – sdělení novinek se setkání Center ve Vodňanech 2. a 3. 10. 2018, nabídka občerstvení, pozvánky na další plánovaná setkání.

 

2/. Představení vedoucích, expertů a účastníků

Na dnešním setkání jsme mezi námi rádi přivítali herečku, pedagožku a scénáristku paní Markétu Světlíkovou.

3/. Stručné shrnutí z minulého setkání 

Připomněli jsme si, jak je důležité procvičovat u dětí jejich řečové schopnosti a fonematický sluch.

4/. Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou

Přednáška paní Světlíkové pro nás začala zajímavým úvodem po zklidnění atmosféry ve třídě se nám představila a v kostce popsala svůj bohatý  profesní život a co vše předcházelo tomu, než začala pracovat pro CKP.

5/. Hlavní část a náplň setkání

Na říkadlech J. Lady  „BĚŽELA LIŠKA PO LEDU“ a „KOČKA BYLA V BÁLE“ jsme si společně vyzkoušeli metodickou práci s textem, hledali jsme v něm příběh,ve kterém by měla být logika a pravdivost,aby to bylo pro děti srozumitelné. Text jsme analyzovali, hledali jsme příčiny děje,jeho poselství či poučení. Pak jsme si na 3 panelu pustili Večerníček s J. Somrem a dětským sborem „KOČKA BYLA V BÁLE“. Na projekci jsme mohli vidět, jak autoři převedli veršovaný text do kresleného příběhu a zhudebněné formy. Další náplní bylo inscenování zvířat, ptáků a předmětů, Měli jsme za úkol pracovat se svou fantazií a vyzkoušet si danou roli. Rozdělili jsme se na 2 skupiny. Jedna skupina předváděla ptáky, zvířata nejprve jen s využitím mimiky obličeje a druhá skupina hádala, pak jsme si role vyměnili. Dané ptáky a zvířata jsme si vyzkoušeli předvést i pouze zvukem nebo pohybem. Veselý zážitek v nás zanechalo hromadné ztvárnění zajíce a lišky, Museli jsme se domluvit, kdo bude jaká část těla zvířete a pokusit se jej charakterizovat. Nakonec jsme si zdramatizovali říkadlo BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU… Obdobně jsme si dramatizovali PEČENÍ VÁNOČKY.

6/. Diskuse

Průběžně jsme diskutovali nad vhodným výběrem říkadel pro předškolní děti,které mají potenciál, zajímavé postavy, pěkný konflikt, zvukomalebnost, nosnou situaci nebo zajímavé prostředí a jak je důležitý prožitek, který můžeme dětem zprostředkovat i pomocí dramatizace či kresby. Průběžně jsme své nápady hodnotili.

7./ Aplikace do praxe

Rozdělili jsme se do dvojic a z Ladových knih jsme si měli za úkol vybrat další říkadla a za pomocí metodiky si zkusit vymyslet svůj příběh pro děti tak, aby byla zachována stavba příběhu se zakomponováním vybraného říkadla. Vyzkoušeli jsme si konkretizovat místo a postavy, kterým jsme vymýšleli různé cíle a neřešitelné situace, v kterých jsme pak hledali východiska, poselství nebo poučení. Inspiraci jsme hledali v knihách J.Lady Veselé obrázky, Moje abeceda, Ptáci,Savci, Kniha říkadel Kukadla. Příkladem je i kniha Dramatická výchova v MŠ, kde můžeme najít báseň P. Bruknera „Pejskové z malého náměstí“ a její metodické zpracování.

8./ Souhrn hlavních bodů

Klasická stavba příběhu by měla obsahovat  EXPOZICI, KOLIZI, KRIZI, PERIPETII, KATASTROFU, KATARZI. Vybíráme říkadla, která mají potenciál. Necháváme děti si příběh vymýšlet, pomáháme jim danými mantinely, využíváme princip prožitku za  pomoci dramatizace, pracujeme s dětskou fantazií při ztvárnění  neživých předmětů a různých rolí.

9./ Závěr

Toto setkání s paní Světlíkovou bylo velice příjemné a obohacující. Seznámili jsme se s netradiční metodou využití lidových říkadel J. Lady, které by jinak mohly v dnešní době upadnout v zapomnění. Naučili jsme se novému způsobu, jak je dětem srozumitelně a hravě přiblížit, aby si je zapamatovaly. Pro mnohé z nás, které se už na Večerníčky nedíváme, bylo velkým zpestřením jeho sledování a objevení toho, jak může být kvalitně dílo J. Lady pro děti autory Večerníčků zpracováno . Z tohoto setkání byl pořízen videozáznam.

Další setkání bude  21. 11. 2018   od 16.00   a hlavním tématem bude  přednáška a praktický seminář Mgr. Hanky Švejdové – Adventní inspirace.

Zapsala:  Pavlína Šajdáková