Zápisy z  tématických setkávání platforem – leden 2019

Zápisy z  tématických setkávání platforem – leden 2019

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018

 

  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

 

Datum konání platformy:
 

Dne 24. 1. 2019 proběhlo 11. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 9 účastníků + 2 vedoucí + 1 expert.

Téma a délka setkání: Rozvíjení čtenářských strategií, délka 3 hodiny

Cílem bylo: Sdílení zkušeností v práci se čtenářskými kostkami a čtenářskou dílnou, čerpání inspirací pro rozvoj prožitkového čtenářství.

 

Obsah setkání:

1.      Přivítání účastnic, stručné seznámení účastníků s plány rozvoje centra – přivítání v novém roce, pozvánka na další plánovaná setkání s přizvanými odborníky v našem CKP, připomenutí pořádání workshopů pro předškolní pedagogy  zaměřené na individualizaci vzdělávání, čtenářskou a matematickou pregramotnost, formativní hodnocení, enviromentální a polytechnické vzdělávání  11.-15. 2. 2019 v hotelu LUNA, o kterých jsme ostatní MŠ včas informovali,  občerstvení.

 

2.      Představení vedoucích, expertů a účastníků – Na dnešním setkání jsme mezi námi přivítali Mgr. Evu Rybárovou, odbornou asistentku na Katedře pedagogiky Západočeské univerzity.

 

3.      Stručné shrnutí z minulého setkání – Připomněli jsme si, jak je důležité dát dětem správné základy pro rozvoj čtenářství a  rozvíjet u nich prožitkové učení s pomocí využití čtenářských strategií a správného výběru literatury.

 

4.      Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou –  praktický seminář pro podporu čtenářství –  ČTENÁŘSKÉ KOSTKY, ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.

 

5.      Hlavní část a náplň setkání – Seznámení s metodami pro práci s celou třídou , pro práci se skupinou

Práce s knihou TI OTRAVNÍ KRÁLÍCI (Ciara Flood), na které jsme si ukázali, jak pracovat se ČTENÁŘSKÝMI KOSTKAMI, které si můžeme vyrobit i z papíru. Jsou 3 a každá má jinou barvu, aby se odlišilo, která je pro kterou fázi čtení – EVOKACE, UVĚDOMĚNÍ, REFLEXE. Otázky jsou nahrazeny obrázky. Děti si v průběhu čtení hází kostkou a my jim klademe otázky , využíváme čtenářské strategie ( předvídání, usuzování, propojování, hodnocení, hledání podstaty atd.) , a tím je aktivně vtahujeme do děje. Na práci s knihou  ŠEDÍK A BUBI  (Ester Stará) jsme si zase ukázali, jak má správně probíhat DÍLNA ČTENÍ, která má 4 fáze:

1) Minilekce – děti předvídají z obalu knihy, obrázku, o čem kniha bude – využíváme čtenářské strategie.

2) Vlastní čtení – četba dětem.

3) Konzultace – kladení otázek.

4) Čtenářská odezva – děti si tvoří záznam o přečteném ( čtenářský deník) ,plní různé aktivity ( ilustrace , lepení obrázků, tvoření).

 

6.      Diskuse – probíhala průběžně. Sdíleli jsme si dojmy z práce ve skupině, diskutovali jsme nad tím, jak pro nás příběh vlastně dopadl, jak jsme vnímali text a jak je důležité se s knížkou předem seznámit, než s ní budu s dětmi pracovat a promyslet si strategie a otázky.

 

7.      Aplikace do praxe – Rozdělili jsme se do skupin, abychom si mohli v praxi vyzkoušet práci s příběhem a postup práce s kostkami:

1) Před čtením ukázat dětem obal knihy či ilustraci z kapitoly, děti si hodí kostkou pro fázi evokace a zodpoví otázku, která jim padne.

2) V průběhu čtení přerušíme a děti opět hází kostkou, fáze uvědomění.

3) Po skončení četby děti hází třetí kostkou a zodpovídají poslední sérii otázek, fáze reflexe.

Pracovali jsme s knihami: ZUBR SI HLEDÁ HNÍZDO, OBEJMI MĚ, PROSÍM a MEDVĚD NECHCE JÍT SPÁT.

Vyzkoušeli jsme si různé příklady aktivit na příběhu ŠEDÍK A BUBI – skládání obrázků dle posloupnosti, vzorování čepice s využitím kostek na rozvíjení grafomotoriky, hledání věcí dle vlastností nebo tvarů s pomocí hmatu, řešení cest dle jednoduchého grafického záznamu.

 

8.      Souhrn hlavních bodů – Základem pro rozvoj čtenářství je prožitkové čtenářství. Čtení by mělo být pravidelné a časté a záleží při něm i na přítomnosti blízké osoby – rodiče, prarodiče, paní učitelky apod. Správnou motivací a metodami děti vedeme k porozumění textu, nesoudíme je v odpovědích, pomocí otázek a s využitím čtenářských strategií je vedeme do hloubky příběhu, stimulujeme jejich myšlení. Jednou z metod jak aktivně děti vtáhnout do příběhu jsou ČTENÁŘSKÉ KOSTKY a ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.

Závěr:

V závěru našeho setkání jsme si připomněli, jak si máme vést správně své portfólio a představili jsme si zajímavé knižní tituly, které máme v našem CKP k dispozici a s kterými máme vlastní dobrou zkušenost z praxe. Řekli jsme si, co nás dnes obohatilo, co se nám líbilo, a co si  budeme chtít vyzkoušet v praxi. Odnášíme si i návod na výrobu čtenářských kostek spolu s příklady otázek pro jednotlivé fáze čtení, a také nápad na tvorbu jednoduchého čtenářského deníku, který si s dětmi po společném přečtení knihy můžeme vytvořit. Dozvěděli jsme se, že Dílny čtení jsou dnes již rozšířenou formou práce s knihou zejména v ZŠ, mají svá daná pravidla, která se však dají modifikovat pro práci v MŠ. Výhodou je práce s celou skupinou dětí najednou. Paní Eva Rybárová se nám všem svým projevem moc líbila a její seminář byl pro nás velice inspirativní. Z dnešního setkání byl  pořízen videozáznam.

Další setkání bude  6.2. 2019 od 16.00 hod. a hlavním tématem bude praktický seminář Bc. Blanky Reimann BARVY ŽIVOTA s využitím pomůcek Franze Ketta.

Zapsala:  Pavlína Šajdáková