Zápisy z tematických setkávání platforem – duben 2019 5 26 02

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018
  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Datum konání platformy:
Dne 17. 4. 2019. proběhlo 14. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 7 účastníků + 2 vedoucí + 1 host
Téma a délka setkání: DUHOVÉ POHÁDKY, délka 3 hodiny     
Cílem bylo: Sdílení zkušeností z práce s oblíbenou knihou,
čerpání inspirací, informace o možnostech spolupráce s
knihovnou MČ Prahy 11
 
Obsah setkání:
Přivítání účastnic, stručné informace z workshopu, který se konal 3. -4. 4. v Táboře, s tématem a cílem setkání, pozvánka
na 9. celostátní konferenci v Plzni, 13.5.2019 s názvem
Méně znamená více

Představení vedoucích, expertů a účastníků
Na dnešním setkání jsme mezi námi přivítali 2 nové účastnice,
kterým jsme předali základní informace o fungování a účelu CKP, jedna naše účastnice již naplnila počet hodin a stala se tak podpořenou účastnicí a druhá účastnice naplnila počet hodit dnes –
obě jsme požádali o kontrolu a doplnění svého portfolia a jeho
odevzdání ke skenování. Také jsme dnes přivítali knihovnici z
naší místní knihovny, paní Danielu Jelínkovou.

Stručné shrnutí z minulého setkání –
připomenutí práce s příběhem Noemova archa spolu s teorií rozmanitých inteligencí H. Gardnera – materiály, které obsahují 8 nejzákladnějších inteligencí a jejich rozvoj prostřednictvím příběhu.

Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou
Prezentace nových a zajímavých knižních titulů pro děti,
seznámení s projektem Duhové pohádky, příklady z praxe.

Hlavní část a náplň setkání
Knihovnice nám představila zajímavé knihy a encyklopedie pro
děti, se kterými má dobrou zkušenost, neboť jsou interaktivní a rozvíjejí u dětí jejich znalosti a ČP:
Velká kniha obřích zvířat a Malá kniha drobných zvířat (C: Banfi, C. Peraboni)
Tuze hladová housenka (E. Carcle)
Svět ptáků (Hunter)
Jak tukoni zachránily strom (O: Bula)
Nekonečná pohádka na dobrou noc (L: Gillot a P. Thomine)
Velká bludiště (A. baruzziová)
Co se skrývá pod zemí (CH. Guillainová, Y. Zommer)
Já nejsem tvoje maminka (M. Dubuc)
Majdalenka na zahrádce (A. Chudíková)
Dále nás seznámila se svým projektem Duhové pohádky od
Daniely Fisherové.
Kniha je nadčasová, jsou v ní nosnátémata, témata etická, obsahuje 7 pohádek, jako barvy duhy). Pohádky mají svůj přesah, v dětech rozdmýchávají fantazii a učí je sociálním vazbám. Do knihovny děti v rámci projektu docházejí 7x a pokaždé s seznámí s jednou pohádkou. Je pro ně připravena i dětská dílna.
Na začátku projektu je „Zahrada“ bezbarvá, pluje nad ní smutné
slunce…postavy v pohádce procházejí různými situacemi, děti k
nim vyjadřují svoje názory a pocity. Paní knihovnice nám
poutavě předvedla práci s jedním příběhem.

Diskuze
Probíhala průběžně, vedli jsme rozhovory nad knihami, jak by se daly využít při práci s dětmi. Líbily se nám encyklopedie, inter.
kniha Svět ptáků (po zmáčknutí symbolu se ozve ptačí zpěv), také Atlas zvířat (zvířata jsou zde jednoduše zakreslená). Diskutovali
jsme nad knihou Tuze hladová housenka – leporelový hit pro
malé děti (procvičování dnů v týdnu, počítání, pojmenování
ovoce, vývoj housenky a motýla).

Aplikace do praxe
Seznámili jsme se s tím, jak můžeme poutavě představit dětem
Žlutou pohádku. Dětem dáme za úkol popsat slepici – děti využívají své znalosti, učí se formulovat, získávají slovní zásobu. Kuřátko
se vyklubalo – nechat děti dotknout se plyšového kuřete – Co mu
přeješ hezkého do života?, Jak to asi dopadne – d. vymýšlí konec
příběhu. Třídění obr. podle posloupnosti, Jaký máte z posledního obr. pocit?
Nad duhovým šátkem jsme si připomněli všechny barvy duhy,
s jejíž pomocí Slunko vybarvilo svět. Vymýšlely jsme další
aktivity, které děti motivovaly k danému příběhu, např. píseň s
hrou na tělo Ťuk, ťuk ze zpěvníku Zpíváme a tančíme. Připomněli jsme si, jak s těmito pomůckami pracovala Bc. Blanka Remann a
využívala při nich pomůcky F. Ketta.

Souhrn hlavních bodů
Kniha Duhové pohádky byla oceněna na Podzim. kniž. veletr.
2002. S knihou je nejlepší pracovat v průběhu celého roku – d. se
seznamují nejen s barvami duhy, ale pohádky zahrnují
prostorové, sociální vztahy, kosmický a přírodní řád, mají
morální rozměr… – je v nich ukrytá láska, ochrana, péče, soucit,
důvěra, radost, sblížení, nedorozumění i smutek. Příběhy vedou
děti k pozorování světa kolem nás, vnímání času, celku a jednotlivosti. Pohádky jsou prokládány básničkami a text je doprovázen
ilustracemi Ireny
Šafránkové. Děj se v podstatě volně inspiruje biblickým
stvořením světa.

Závěr
Dnešní setkání proběhlo v příjemné atmosféře, načerpali jsme
mnoho nových zkušeností, zajímavých postřehů, které nám
předala p. knihovnice. Měli jsme možnost seznámit se s novými
kvalitními knižními tituly, které děti baví a vnášejí jim do života
radost a poučení.

Další setkání
bude 29. 5. 2018 od 16:00 a hlavním tématem bude Storrytelling
s jehož pojetím nás seznámí MgA Barbora Voráčová.  
Zapsala:  Pavlína Šajdáková, zrevidovala Lucie Havlíková