Zápisy z tematických setkávání platforem – červen 2019

Zápisy z  tematických setkávání platforem – červen 2019

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018
  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Datum konání platformy:
Dne 26. června proběhlo 16. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 6 účastníků + 2 vedoucí

Téma a délka setkání: Moje oblíbená kniha, délka 3 hod.

Cílem bylo: Sdílení zkušeností  a shrnutí praktických metod
rozvoje čtenářské pregramotnosti v praxi, seznámení se s novou pomůckou –  interaktivní elektronickou Albi tužkou a knihami
Hravého učení.  

Obsah setkání:
Přivítání účastnic
Informace k portfoliím a k naplněným hodinám u přítomných
účastnic, vrácení zapůjčených knih, představení nové pomůcky
Albi tužky a knih Hravého učení, stručné seznámení s plánovanými tématy CKP v příštím školním roce, nabídka občerstvení.  
Představení vedoucích, expertů a účastníků
Na dnešním setkání jsme se přivítali písničkou Haló, haló s
využitím Zlatého kruhu – pomůcky F. Ketta.  

Stručné shrnutí z minulého setkání
Připomenuli jsme si minulé setkání, kde jsme se měli možnost
seznámit s pojmem a významem storytellingu, zopakovali jsme si
jeho hlavní body a jak nám tato metoda vyprávění fungovala v
praxi – reflexe. Jedna účastnice nám sdělila svou dobrou
zkušenost, kdy si s dětmi vyzkoušela vymyslet příběh
O papírové lodičce, kterou se děti učily skládat z novinového papíru, a na kterém si s dětmi procvičila základní techniky
storytellingu.  
Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou Prezentace kouzelného čtení pomocí Albi tužky a seznámení se s
knihami Hravého učení, které máme v našem CKP k dispozici.
Předávání zkušeností a příklady dobré praxe – co se nám
osvědčilo, co jsme si vyzkoušeli, co nás inspirovalo, rozloučení se se školním rokem, stručné připomenutí zajímavých setkání v
našem CKP – zhodnocení.  

Hlavní část a náplň setkání
Představili jsme si práci s Albi tužkou a knihami Hravého učení,
díky které si i děti, jež ještě neumějí samy číst, mohou
poslechnout pohádku nebo se hravou a nenásilnou  formou učí
rozeznávat barvy, tvary, číslice a písmena, rozšiřují si své znalosti z oblasti přírodovědy, zeměpisu, historie apod. které si mohou
samy procvičovat. Děti se zábavnou formou dozvědí spoustu
zajímavých a užitečných informací, plní různě obtížné úkoly a
kvízy, zpívají si písničky a rozvíjejí si slovní zásobu.
Díky vestavěné paměti se může používat jako MP3 přehrávač
nebo USB paměť, dá se na ni zaznamenávat zvuk. Stačí,
když se lehce dotkneme tužkou obrázku, ikony nebo textu v knize a ozve se příslušná informace, zvuk nebo hudba. Tužka nás sama navádí k dalším krokům, je jednoduchá na ovládání.
Poté jsme navázali domácím úkolem –  nad vybranými knihami
jsme si předávali své zkušenosti z praxe, osvědčené metody práce s knihou a to, jak jsme si vyzkoušeli v praxi některé nové
poznatky a metody, které jsme načerpali na našich setkáních.    

Diskuse
Probíhala průběžně. Nad POHÁDKAMI A OBRÁZKY jsme si
zavzpomínali na svoje dětství a že pohádky v této knížce jsou
stále aktuální, hodí se pro malé i st.děti,jsou multikulturní, dají se využít i pro čtení s dětmi s OMJ, neboť jsou bohatě ilustrované.
Uvědomili jsme si, že každý příběh nemusí skončit dobře, a to je
dobré pro zamyšlení, proč se tak stalo. Děti si tak mohou
vyzkoušet metodu storytellingu – jak to asi mohlo dopadnout
jinak? Nad EMUŠÁKY jsme se shodli, že by si tato kniha
zasloužila, abychom se k ní ještě vrátili na dalším setkání.
Probírali jsme i naše zkušenosti s využitím Čtenářských kostek
a tvoření čtenářských deníků a jak se nám vede práce s příběhem podle nových metod, které jsme si ukázali na našich setkáních –
co nám funguje, co se nám povedlo.

Aplikace do praxe
Zkusili jsme si pracovat s elektronickou tužkou a interaktivními
knihami Hravá přírodověda,Hravé učení, Zvěrolékař, Doprava,
Lékař, Popelář. Na chvíli jsme se stali dětmi a hra s kouzelnou
tužkou nás opravdu moc bavila, vyzkoušeli jsme si různé stupně obtížnosti úkolů. Ukázali jsme si práci s knihou
POHÁDKY A OBRÁZKY Vladimíra Sutějeva – pohádku
„Pod hříbkem“. Motivací nám byla hádanka: „ Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku.“ Návodné otázky: Už jste někdy zmokli a kam jste se schovali? Co nás může ochránit před deštěm? Zařazení dalších aktivit: píseň Prší, prší,
napodobení zvířat z pohádky hlasem, pohybem, procvičení
dějové posloupnosti, dramatizace příběhu, tvoření zdrobnělin –
zajíc x zajíček, hledání a vytleskávání obr. zvířátek z pohádky
apod. Účastnice svou prezentaci oblíbené knihy doplnila i svými
krásnými obrázky. Dále jsme si představili knihu
EMUŠÁCI – FERDA A JEHO MOUCHY od autorů Vlčkové, Dostálové a Jančiové. Naše další účastnice nás seznámila s touto knihou
o emocích, se kterou ráda pracuje a která jí pomáhá v komunikaci s dětmi, které zažívají různé pocity a emoce – radost, strach, hněv, zvědavost, smutek, žárlivost, důvěra, osamocení. Představila nám i plyšovou hračku žabáka Ferdy, který je hlavní postavou knihy a malé plyšové mouchy, jejichž barvy i výrazy odpovídají mouchám v jednotlivých pohádkách a představují pocity dětí. Na příběhu „Pírko aneb když bolí na srdíčku“ nám ukázala, jak se pracuje s
emocí smutku a jak dětem můžeme pomoci vyjádřit a pochopit
jejich pocity, aniž by se za ně musely stydět.  

Souhrn hlavních bodů              
Albi elektronická interaktivní tužka je další dobrá pomůcka,
kterou lze využít pro individuální práci s dětmi např. při odpoledních činnostech. Na stránkách Albatros media cz lze najít spoustuzajímavých pracovních listů ke knížkám pro děti – např. ke
knížkám Kuba nechce spát, Kuba nechce číst, Teta to plete od 
Petry Braunové, Kniha Emušáci nám napomáhá pracovat s pocity a emocemi dětí a měla by být součástí knihovny každé MŠ.                     
Závěr:
I když se nás dnes sešlo málo, byla velice milá, uvolněná a
příjemná atmosféra. Shodli jsme se na tom, že se rádi společně
setkáváme a vidíme, vždy máme o čem diskutovat a navzájem se inspirujeme a obohacujeme. Popřáli jsme si krásné prázdniny,
zasloužený odpočinek a nezapomněli jsme se vzájemně pochválit.  
Další setkání bude  18.září od 16 hodin a hlavním tématem bude
projekt Já jsem já v podání paní Barbory Křivohlavé    

Zapsala: Pavlína Šajdáková