Úvodní slovo rodičům

CO MATEŘSKÁ ŠKOLA JE A K ČEMU SLOUŽÍ?

            Mateřská škola je místem vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojování pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní výchova vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. (Školský zákon, 561 Sb./2004)

            Z výše uvedeného vyplývá, že mateřská škola není dětským koutkem nebo hlídací službou. Kvalifikované učitelky směřují výchovně-vzdělávací činnosti tak, aby se každé dítě rozvíjelo dle svých schopností a dovedností, aby bylo plně využito jeho potenciálu.

             Děti zde mají možnost objevovat svět a učit se prostřednictvím vlastní praktické zkušenosti. Získávají poznatky i nové vědomosti experimentováním, pozorováním, objevováním, tvořením, nasloucháním, ale především vlastní realizací a prožitkem. Osobnost dítěte je rozvíjena po všech stránkách, ve všech oblastech vývoje.

JAK PRACUJE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA?

            ROZDĚLENÍ VE TŘÍDÁCH:

            V naší mateřské škole budeme mít od září děti ve třídách rozděleny tak, že nejstarší-předškolní děti budou společně se starší věkovou skupinou ve třídách Žabičky a Sluníčka a děti od 3 let s mladší věkovou skupinou ve třídách Berušky a Kuřátka ve smíšených třídách.

Smíšené třídy děti rozvíjejí zejména v tom, že se učí ohleduplnosti, respektu, vzájemné pomoci. Nejmladší děti se ve smíšených třídách nejlépe adaptují a mají vzory chování a řešení jednotlivých situací. Dále ve smíšených třídách odpadá možnost děti srovnávat, jak ze strany rodičů, tak učitelů, což je velmi prospěšné z hlediska individuálního rozvoje každého dítěte, který je u každého jinak rychlý.

 

ZPŮSOBY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE:

            V konkrétní výchovně-vzdělávací práci budeme používat prvky zaměřené na individualitu jednotlivce. Hlavními principy programu jsou: individuální přístup k dítěti, integrované učení hrou, úzká spolupráce s rodiči a práce v menších skupinách, kdy dítě má možnost volby z nabízených činností. Nezastupitelnou roli v předškolním věku má volná hra. Zdánlivě obyčejná, ale z hlediska osvojení prosociálního chování, prosazení vlastní osobnosti, vyhledání místa v komunitě, osvojení různých dovedností a návyků zcela nezastupitelná. Proto jí dáváme velký prostor a snažíme se děti při ní co nejméně vyrušovat a vytrhovat.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ:

            Důležitou normou usměrňující projevy dětí jsou pravidla chování, které si děti společně s učitelkou vytvoří, sepíší či namalují a snaží se je dodržovat. Tato pravidla visí ve třídě na viditelném místě a každý se může na jejich dodržování odvolat. Mezi základní pravidla patří: vždy mluví jen jeden, chováme se bezpečně, jsme kamarádi a chováme se k sobě tak, aby nám spolu bylo dobře, neubližujeme si, neničíme kamarádům stavby a výtvory.

 

ROLE UČITELKY, ZAPOJENÍ RODIČŮ:

            Velkým pomocníkem v adaptaci dětí na školku je pojetí postavení učitelky, v mladší věkové skupině práce asistenta pedagoga – děti mohou oslovovat učitelky křestním jménem, učitelka je pro děti pomocníkem a průvodcem. Vede děti k zodpovědnosti, samostatnosti a komunikaci. Asistent pedagoga pomáhá učitelkám zvládnout organizaci dětí ve třídě. Rodičům je umožněno, aby se do programu ve školce aktivně zapojili jako pomocníci v činnostech, které si vyberou a na kterých se dohodnou s učitelkou.

 

NÁŠ CÍL:

            Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za svou volbu, samostatnosti v jednání a chování, aktivnímu přijímání změn, rozpoznání a řešení problémů, k tvůrčímu pojetí a představivosti, ke komunikativnosti.

 

DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

            Scházíme se ráno od 6,30 ve třídě Kuřátek a Berušek, hrajeme si dle vlastního přání a výběru. V 7,30 začíná provoz ve třídách Sluníček a Žabiček, kam si kmenové učitelky děti převedou. Scházení končí v 8,30. Aby děti měly dostatek prostoru k rozvinutí hry, je důležité tento čas příchodu do školky dodržovat.

            Po ukončení her se děti schází v ranním kruhu, kde se pozdraví, přivítají, řeknou si novinky, vyřeší potřebné a seznámí se s plánem na celý den.

            Před svačinou si ještě zacvičí, zahrají pohybovou hru nebo zatančí taneček.

            Svačina je okolo 9 hod.

            Po svačině následují činnosti řízené učitelkou. Zde jsou dětem nabízeny různé činnosti k jejich všeobecnému rozvoji, rozvoji vědomostí a dovedností, které vyhovují jejich schopnostem, dovednostem a možnostem.

            V 10 hodin odcházíme ven, délku pobytu upravujeme podle aktuálního počasí.

            Oběd máme ve 12 hodin. Po něm odcházejí některé děti domů, ostatní odpočívat. Po přečtení nebo poslechu pohádky děti odpočívají dle svých potřeb – někdo spinká, někdo jen klidně leží. Starší děti vstávají dříve, mladší později a volí si klidovou činnost, kterou neruší odpočívající kamarády.

            Po odpolední svačince v 15 hod. následuje opět volná hra, dle počasí uvnitř nebo venku na zahradě. Provoz mateřské školy končí v 17 hod., v pátek v 16,30 hod.

 

STRAVOVÁNÍ:

            Dětem v mateřské škole je nabízeno menu sestavené podle tzv. spotřebního koše- ukazatele a měřiče všeho, co a kolik dítě předškolního věku potřebuje. Je dbáno na všestrannost a vyváženost stravy – děti mají na výběr vodu, čaj nebo mléko. Snažíme se, aby děti veškeré potraviny alespoň ochutnaly, pokud jídlo nechtějí, odnesou jej. Náhradní potraviny nejsou dětem podávány, ani není možné je do školky přinášet. Pokud dítě nějakou potravinu nemůže jíst ze zdravotních či jiných důvodů- alergie apod. řešíme situaci s rodiči individuálně.

 

CO VŠECHNO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE POTŘEBUJE?

            Oblečení do třídy- pohodlné a praktické, bačkorky- ne pantofle, crocsy, ani boty na zavazování.

            Oblečení na ven – dle aktuálního počasí, praktické, může se umazat.

            Děti si do školky nosí batůžek s pitím v 0,5l lahvi (používáme při pobytech venku v dopoledních i odpoledních hodinách, při dopití doléváme dětem vodu nebo šťávu).

            Na počátku každého pololetí žádáme rodiče o donesení: papírových kapesníků, toaletního papíru, papírových utěrek, tekutého mýdla.

            Do školky nepatří: jakékoliv vlastní hračky mimo plyšáka do postýlky, cenné předměty- šperky- nejen kvůli ztrátě, ale i možnému poranění, látkové kapesníky- z hygienických důvodů.

 

KONZULTACE:

            Konzultační hodiny nevypisujeme, protože stojíme o průběžnou komunikaci s rodiči. S učitelkami na třídách má rodič možnost pohovořit při přivádění a odvádění do školky- pokud to situace ve třídě dovolí, nebo si může kdykoliv vyžádat rozhovor a domluvit si čas, kdy učitelka není vázána prací u dětí, v klidu a soukromí sborovny. Rodič může využít i možnost konzultaci s ředitelkou školy, a to po dohodě vždy ve středu nebo přes mail.

            Vyzýváme rodiče ke komunikaci s učitelkami na třídě, k okamžitým dotazům a řešení jednotlivých problémů či situací, jen tak můžeme dosáhnout v co nejkratší době shody, pochopení a spolupráce.