Naše MŠ Madolinka

CO MATEŘSKÁ ŠKOLA JE A K ČEMU SLOUŽÍ?

            Mateřská škola je místem vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojování pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní výchova vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. (Školský zákon ,561 Sb./2004)

            Z výše uvedeného vyplývá, že mateřská škola není dětským koutkem nebo hlídací službou. Kvalifikované učitelky směřují výchovně-vzdělávací činnosti tak, aby se každé dítě rozvíjelo dle svých schopností a dovedností, aby bylo plně využito jeho potenciálu.

             Děti zde mají možnost objevovat svět a učit se prostřednictvím vlastní praktické zkušenosti. Získávají poznatky i nové vědomosti experimentováním, pozorováním, objevováním, tvořením, nasloucháním, ale především vlastní realizací a prožitkem. Osobnost dítěte je rozvíjena po všech stránkách, ve všech oblastech vývoje.

JAK PRACUJE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA?

            ROZDĚLENÍ VE TŘÍDÁCH:

            V naší mateřské škole budeme mít od září děti ve třídách rozděleny tak, že předškoláci budou ve třídě Žabičky a Sluníčka, a pak všechny děti od 3. do 5. let budou v heterogenní skupině ve třídě Kuřátka a Berušky.

Smíšené třídy děti rozvíjejí zejména v tom, že se učí ohleduplnosti, respektu, vzájemné pomoci. Nejmladší děti se ve smíšených třídách nejlépe adaptují a mají vzory chování a řešení jednotlivých situací. Dále ve smíšených třídách odpadá možnost děti srovnávat, jak ze strany rodičů, tak učitelů, což je velmi prospěšné z hlediska individuálního rozvoje každého dítěte, který je u každého jinak rychlý.

ZPŮSOBY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE:

            Hlavními principy programu jsou: individuální přístup k dítěti, integrované učení hrou, prožitkové učení, úzká spolupráce s rodiči a práce v menších skupinách, kdy dítě má možnost volby z nabízených činností. Nezastupitelnou roli v předškolním věku má volná hra. Zdánlivě obyčejná, ale z hlediska osvojení prosociálního chování, prosazení vlastní osobnosti, vyhledání místa v komunitě, osvojení různých dovedností a návyků zcela nezastupitelná. Proto jí dáváme velký prostor a snažíme se děti při ní co nejméně vyrušovat a vytrhovat.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ:

            Důležitou normou usměrňující projevy dětí jsou pravidla chování, které si děti společně s učitelkou vytvoří, sepíší či namalují a snaží se je dodržovat. Tato pravidla visí ve třídě na viditelném místě a každý se může na jejich dodržování odvolat. Mezi základní pravidla patří: vždy mluví jen jeden, chováme se bezpečně, jsme kamarádi a chováme se k sobě tak, aby nám spolu bylo dobře.

ROLE UČITELKY:

            Velkým pomocníkem v adaptaci dětí na školku je pojetí postavení učitelky- děti oslovují učitelky oslovením paní učitelka, učitelka je pro děti pomocníkem a průvodcem. Vede děti k zodpovědnosti, samostatnosti a komunikaci.

NÁŠ CÍL:

            Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za svou volbu, samostatnosti v jednání a chování, aktivnímu přijímání změn, rozpoznání a řešení problémů, k tvůrčímu pojetí a představivosti, ke komunikativnosti.

DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

            Scházíme se ráno od 6,30 ve třídách Kuřátek a Berušek a hrajeme si dle vlastního přání a výběru. V 7,30 odchází předškoláci do svých tříd.  Scházení končí v 8,30. Aby děti měly dostatek prostoru k rozvinutí hry, je důležité tento čas příchodu do školky dodržovat.

            Po ukončení her se děti schází v ranním kruhu, kde se pozdraví, přivítají, řeknou si novinky, vyřeší potřebné a seznámí se s plánem na celý den.

            Před svačinou si ještě zacvičí, zahrají pohybovou hru nebo zatančí taneček.

            Svačina je okolo 9 hod.

            Po svačině následují činnosti řízené učitelkou. Zde jsou dětem nabízeny různé činnosti k jejich všeobecnému rozvoji, rozvoji vědomostí a dovedností, které vyhovují jejich schopnostem, dovednostem a možnostem.

            Před obědem odcházíme ven, délku pobytu upravujeme podle aktuálního počasí.

            Oběd máme 11,30 – 12 hodin. Po něm odcházejí některé děti domů, ostatní odpočívat. Po přečtení nebo poslechu pohádky děti odpočívají dle svých potřeb – někdo spinká, někdo jen klidně leží. Předškoláci vstávají dříve, pracují na dovednostech rozvoje předškoláka, nebo si volí klidovou činnost, kterou neruší odpočívající kamarády.

            Po odpolední svačince v 15 hod. následuje opět volná hra, dle počasí uvnitř nebo venku na zahradě. Provoz mateřské školy končí v 17 hod.

STRAVOVÁNÍ:

            Dětem v mateřské škole je nabízeno menu sestavené podle tzv.spotřebního koše- ukazatele a měřiče všeho, co a kolik dítě předškolního věku potřebuje. Je dbáno na všestrannost a vyváženost stravy.

            Děti do jídla nenutíme, pouze dbáme na dodržování pitného režimu- děti mají na výběr vodu, čaj nebo mléko. Snažíme se, aby děti veškeré potraviny alespoň ochutnaly, pokud jídlo nechtějí, odnesou jej. Náhradní potraviny nejsou dětem podávány, ani není možné je do školky přinášet. Pokud dítě nějakou potravinu nemůže jíst ze zdravotních či jiných důvodů- alergie apod. řešíme situaci s rodiči individuálně.

CO VŠECHNO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE POTŘEBUJE?

            Oblečení do třídy- pohodlné a praktické, bačkorky- ne pantofle, ani zavazování.

            Na ven- dle aktuálního počasí, praktické, může se umazat.

            Mimo zimní měsíce nosí děti do školky batůžek s pitím v 0,5l lahvi (používáme při pobytech venku v dopoledních i odpoledních hodinách, při dopití doléváme dětem vodu nebo šťávu).

            Na počátku každého pololetí žádáme rodiče o donesení: papírových kapesníků, toaletního papíru, papírových utěrek.

            Do školky nepatří: jakékoliv vlastní hračky mimo plyšáka do postýlky, cenné předměty- šperky- nejen kvůli ztrátě, ale i možnému poranění, látkové kapesníky- z hygienických důvodů.

KONZULTACE:

            Konzultační hodiny nevypisujeme, protože stojíme o průběžnou komunikaci s rodiči. S učitelkami na třídách má rodič možnost pohovořit při přivádění a odvádění do školky- pokud to situace ve třídě dovolí, nebo si může kdykoliv vyžádat rozhovor a domluvit si čas, kdy učitelka není vázána prací u dětí, v klidu a soukromí sborovny. Rodič může využít i možnost komunikace přes mailovou adresu školy. Konzultace s ředitelkou školky jsou možné kdykoliv po dohodě termínu nebo přes mail.

            Vyzýváme rodiče ke komunikaci s učitelkami na třídě, k okamžitým dotazům a řešení jednotlivých problémů či situací, jen tak můžeme dosáhnout v co nejkratší době shody, pochopení a spolupráce.

Pohodově tvůrčí školní rok 2020/2021 přeje ředitelka školy.