Zápisy z tematických setkávání platforem – září 2019

Zápisy z  tematických setkávání platforem – září   2019

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018
  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Datum konání platformy:
Dne 19.9. 2019 proběhlo 17.setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 9 účastníků + 2 vedoucí + 1 expert + 1 koordinátor. 
Téma a délka setkání: JÁ JSEM JÁ, délka 3 hodiny.
Cílem bylo: Seznámení se s činnostmi tvořenými podle zásad pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na využití zpětné vazby.
Sdílení zkušeností a shrnutí praktických metod.  
Obsah setkání: Přivítání účastnic, stručné seznámení účastníků s plány
rozvoje centra – přivítání po prázdninách, pozvánka na další plánovaná
setkání  s přizvanými experty v našem CKP do konce roku, informace k
portfoliím a k naplněným hodinám u přítomných účastnic.
Dnes jsme se setkali a začali už  v 15.30 hod.  
Představení vedoucích, expertů a účastníků – na dnešním setkání jsme
mezi námi přivítali novou účastnici a jako experta jsme si pozvali
pí Barboru Křivohlavou, učitelku Církevní MŠ sv. Jakuba z Kutné Hory.
Přišla mezi nás i naše koordinátorka Hanka Nádvorníková, aby se
podívala, jak naše centrum funguje, jak v něm společně pracujeme a co je u nás nového.  
Stručné shrnutí z minulého setkání – navázali jsme na minulé setkání,
kdy jsme si představili naši novou pomůcku elektronickou Albi tužku a
sdělili jsme si zkušenosti s jejím využitím v praxi. Pro děti je to zábavná
pomůcka, rády s ní pracují, vybrané  knížky je baví a využíváme ji 
především při individuální činnosti jako podporu upevňování řeči a
sluchu, rozvíjení komunikace a dalších znalostí.  
Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou  –
praktický seminář, ukázka metod, které rozvíjejí čtenářskou
pregramotnost s pomocí dramatizace a pomůckami Franze Ketta na
základě vnitřní motivace.  
Hlavní část a náplň setkání – v 1. části jsme si připomenuli, na jakém
základě stojí pedagogika F. Ketta,rozdíly práce s dětmi, rozdíly v
používání hraček a pomůcek. Představili jsme si projekt Prozpíváme
celý rok, hurá! a  prohlédli knižní materiály vydávané Společností 
F. Ketta – využili jsme k tomu náš IT panel. Ve 2. části setkání jsme se
seznámili se speciálním programem pro adaptaci dětí na začátku školního roku JÁ JSEM JÁ, na kterém nám Bára ukázala, jak pracuje s dětmi v
jejich církevní MŠ.
1) MOJE MÍSTO – každé dítě potřebuje mít svoje místo na sezení a svoje
věci – Píseň: To místo je moje, říkanka: To je židle
2) JMÉNO – náměty her pro oslavu a seznámení se se jmény ostatních.
Hry dávají dětem dostatek času a prostoru na zpomalení,trénují u nich
pozornost a zlepšují klima třídy – Píseň: Ahoj, ahoj,
Hra: Posílám tón  – děti sedí v kruhu a každý postupně řekne:
např. „Posílám tón pro Blanku a 1x cinkne na triangl .
Ostatní potichu čekají až tón dozní. Děti se postupně vystřídají.
Hra: Roztočíme zlatou obruč – děti sedí v kruhu a 1 roztočí obruč.
Po dobu, kdy se obruč točí, děti tleskají, dupají, houkají apod.
Jakmile obruč dopadne na zem – je TICHO.
Děti se ve vedoucí roli střídají a je na ně upřena pozornost ostatních.
3) CO O SOBĚ VÍME – Hra: Zrcadlo – po kruhu se posílá zlatý kruh. U koho zůstane, ten je jako v zrcadle a ostatní ho popisují, jak vypadá, co má na sobě apod. Podle čeho poznáme, že on je on a nikdo jiný?
4) O HOUSENCE NA LOUCE –  dramatizace s pomůckami F. Ketta
5) JÁ JSEM JÁ – skládání svého já pomocí odpadového materiálu na kulaté barevné látkové podložce.  
Diskuse – probíhala průběžně, zajímali jsme se o další metody z
pedagogiky F. Ketta a návrat k jednoduchosti ve hře, pomůckách, ke
zpomalení při vyprávění si s dětmi – je dobré každému dát zažít jeho čas.Předávali jsme si další nápady z praxe.  
Aplikace do praxe – V našem kruhu jsme se krásně přivítali, připomněli
svoje jména  a vyzkoušeli si písně, říkanky a hry se zlatou obručí a
trianglem. Pak jsme si posílali po kruhu zelenou látku a říkali si, co jsme dnes viděli zeleného. Postupně jsme látku uprostřed na zemi rozkládali – hádali tvar, chodili okolo půlkruhu a vyšlapávali celý kruh, začátek a
konec si vyjádřili  cinknutím na triangl. Poslechli jsme si příběh
„O housence na louce“. Bára v příběhu pracovala s látkovou housenkou
a motýlem a do vyprávění zapojila všechny postřehy, které se o nás
dozvěděla během předchozích her. Pak jsme se učili postupně rozdávat
podložky – barevné kruhy z látky dle přání kamaráda – „Jakou chceš
barvu?“- procvičovali jsme si barvy a komunikaci s očním kontaktem,
učili jsme se něco dávat a přijímat. Při hudbě jsme si skládali dle své
fantazie své JÁ s využitím barevného látkového kola a s pomocí
barevných odstřižků, provázků, korálků, různých tvarů aj.
Nakonec jsme si JÁ s pomocí prstů „jako vyfotili“ a uložili do svého
srdíčka na památku, neboť
Každý z nás je krásný, každý z nás je vzácný, od hlavy až po paty, svět je se mnou bohatý. Jo!  
Souhrn hlavních bodů – Tento projekt je dobré si v rámci adaptačního
týdne rozfázovat a každý den si zahrát s dětmi 1 hru:
MOJE MÍSTO,
JMÉNO + triangl,
ZLATÁ OBRUČ,
LOUKA,
POHÁDKA
skládání TO JSEM JÁ.
Děti se tak postupně stávají součástí příběhu, který pomáhají
spoluvytvářet Mimo jiné se učí spolupráci, trpělivosti, učí se nejen
dostávat, ale i dávat. Dostávají dostatek pozornosti a času si vše vnitřně
prožít a uložit do paměti, neboť jsem a být je moc příjemné.      
Dostatek písní, říkanek a her si můžeme vyhledat na stránkách
www. kett.cz v projektu „ Prozpíváme celý rok, hurá!“
Bára svůj dnešní příběh „O housence na louce“ čerpala z knihy NEPLAČ, MUCHOMŮRKO od Daisy Mrázkové a při dramatizaci využila zpětnou
vazbu – do příběhu zapojila postřehy z minulých společných her a tím
nás osobně vtáhla do děje.         
Závěr: Dnešní poprázdninové setkání s Barborou Křivohlavou bylo velicehravé a zároveň uklidňující, milé, barevné a inspirativní. Oživili jsme si
poznání, jak je důležité mít svoje místo a jméno. Mít jméno a být
pojmenován druhým je všední skutečnost, ale jméno nás vede k rodinné
tradici, jméno sdílíme i s jinými lidmi, něčí jméno se může stát naším
životním vzorem. Připomenuli jsme si pedagogický směr, který se dá
využít nejen v církevní MŠ a je vhodný i při práci s dětmi s OMJ, protože
se při něm více využívá pantomimy, méně mluveného slova – přirozeně
to tak funguje v severních státech. Ukázali jsme si, jaké další metody a
pomůcky se dají využít při práci s jednoduchým příběhem tak, aby byly
všechny děti spoluautory a mohly si vše prožít a zažít. Není  potřeba je
zahlcovat množstvím hraček, ale nechat si je hrát s jednoduchými věcmi, které u nich rozvíjejí fantazii. Odpadový materiál můžeme dále využívat pro různé výtvarné a pracovní činnosti, protože i odpad nás může
inspirovat a tím přestává být odpadem. Rádi bychom si v našem centru
rozšířili pomůcky F. Ketta o další košíky, podložky, případně je doplnili o
různorodý odpadový materiál i z vlastních zdrojů. Jako úkol do příště si
máme vyzkoušet alespoň 1 hru v praxi, případně si podobnou metodou
zkusit zdramatizovat nějaký jiný příběh a pak si sdělit své zkušenosti.  

Další setkání bude 1. 10. 2019  od 16.00 hod. 
Hlavním tématem bude „ Co se v září zaseje, to se od ledna začne sklízet“ a už se moc těšíme na setkání s Hankou Švejdovou.    
Zapsala:  Pavlína Šajdáková