Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Madolinka

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Madolinka, Modletická 1402, Praha 4

Pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. v platném znění.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Zákonnou přednost mají děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s povoleným odkladem školní docházky.

Dále při přijímání vychází ředitelka z následujících kritérií:

  • Trvalý pobyt na MČ Praha 11
  • Věk dítěte
  • Sourozenec s trvalým pobytem na MČ Prahy 11 docházející do MŠ
  • Individuální situace dítěte – rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení soc. patologickými jevy (doložené potvrzením z OSPOD)

Výsledek přijímacího řízení bude vyvěšen před ředitelnou a na webových stránkách školy.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte se vydává na žádost zákonného zástupce.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá všem zákonným zástupcům nepřijatých dětí poštou.

V Praze dne 6.1. 2020

Bc.Lucie Havlíková                                                                           ředitelka školy