Zápis ze setkání CKP – únor 2018

Zápisy z tematických setkávání platforem – únor 2018

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018

1. Zápis ze setkání platformy: CKP Mš Madolinka, Modletická 1402, Praha 4

Datum konání platformy:
Dne 28. 2. proběhlo 2. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 16 účastníků a 2 vedoucích.
Téma setkání: Barevná abeceda, aneb fonematický sluch a grafomotorika
hostem – redaktorka s časopisu Sluníčko – Mgr. Pavla Köpplová
Cíl: Připomenutí si cílů předčtenářské gramotnosti, co je fonématický sluch, jako součást PG.
Využití časopisu v rámci dovednostních cílů směřujících ke čtení a psaní.

Obsah setkání:
1. Přivítání účastnic, vedoucích a hosta – novým účastníkům byly představené vedoucí CKP, které zároveň informovali o obsahu a cílu projektu. Všichni se představili a řekli z jaké MŠ nebo ZŠ jsou
a co od setkání očekávají. Na úvod účastnice dostaly Pretest, který si mohly vyzkoušet, což vedlo k diskuzi o cílech a podmínkách ČG, které vedou děti cílovým dovednostem v rámci čtenářské gramotnosti.

2. Představení hosta – MGR.Pavla Köpplová,šéfredaktorka časopisu Sluníčko a Mateřídouška

3. Stručné shrnutí z minulého setkání – zhodnocení aktivit, které si vyzkoušely při práci s knihou Bílá zima. Účastnice se shodly, že děti reagovaly pozitivně, učitelky s nadšením vytvořily spoustu zajímavých projektů, které přinesly ukázat ostatním jako inspiraci.

4. Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou – hlavním tématem 2. setkání bylo využití časopisu Sluníčko v rámci dovednostních cílů směřujících ke čtení a psaní, jako prostředek pro vzdělávání předškoláků a malých školáků. Setkání bylo založené na komunikaci, vlastních zkušeností, nových nápadů, využití v různých výchovných blocích během dne. Setkání trvalo 3 hodiny.

5. Hlavní část a náplň setkání – První část byla zaměřena na ujasnění si co je to předčtenářská gramotnost, určení hlavních cílů a dovednostních technik.
Rozdělení cílů dovednostních (např. rituál, logika, obecné pravdy, poznání, poučení, inspirace…) a
cílů postojových (např. naděje, pohled na život, nadhled, životní moudro, napětí…) a na trénink fonematického sluchu fonémy (hádání zvuků, hra Na ozvěnu, hra na tělo, hra Na řetěz…). Shrnutí zkušeností z minulého setkání. Druhá část byla s hostem redaktorkou Mgr. Pavlou Köpplovou, která nás seznámila s vydavatelstvím, přinesla na ukázku(i jako dárek) několik vydání časopisu Sluníčko. Řekla nám něco o historii časopisu. Sluníčko je ,,zajímavá forma, jak poznávat svět,, s kvalitními ilustracemi. Jedna z rubrik časopisu je ,,Barevná abeceda – projekt k poznávání písmen formou různých kvízu, doplňovaček, říkadel. V časopise najdeme rubriky na rozvíjení jemné motoriky, myšlení, slovní zásoby. Malované čtení – text doplněn obrázkem, dvojsmysly, grafomotorika, matematické představy, hudební chvilka, anglická chvilka. S účastnicemi jsme si vyměňovaly zkušenosti nebo vymýšlely nové využití v různých činnostech s dětmi během celého dne.

6. Diskuse – probíhala průběžně. Na konci byla rozdána pozvánka na další setkání v březnu s hostem
Mgr. Hanou Švejdovou

7. Aplikace do praxe – účastnice se během setkání dozvěděly zajímavé nápady na využití ve svých třídách, nebo si potvrdily, že již některé činnosti zařazují a motivovaly se novými formami využití v praxi s dětmi.
Tabulku, kterou jsme vytvořily, si na závěr všichni ofotily, jako metodiku pro svoji další práci.

Závěr: 2. setkání bylo uvolněné, v příjemné přátelské atmosféře. Účastnice se zapojovaly s nadšením, kreativitou, komunikovaly bez zábran a ostychu. Pozitivní byla i zkušenost s využitím nápadů z minulého setkání.

Zapsala: Vendula Vojtová
Zrevidovala : Bc. Lucie Havlíková