Zápisy z tematických setkávání platforem – září 2018

Zápisy z  tematických setkávání platforem – září 2018

5 26 02

Příjemce : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Název projektu: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

Název platformy: Centra kolegiální podpory (CKP)

Zaměření platformy: Čtenářská pregramotnost

Složení platformy: Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ

Datum zřízení platformy: 1. 1. 2018

 

 1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

 

Datum konání platformy:

Dne 25. 9. 2018 proběhlo 7. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 10 účastníků + 2 vedoucí + 2 hosté + 1 přizvaný odborník.

Téma a délka setkání: Fonematický sluch a řečové schopnosti, délka 3 hodiny

Cílem bylo: Sdílení zkušeností v práci s fonémy, výměna příkladů dobré praxe, čerpání inspirací pro plánování a reflexi výuky a představení kvalitních knih pro děti od menších nakladatelů.

 

Obsah setkání:

 1. Přivítání účastnic, stručné seznámení účastníků s plány rozvoje centra – přivítání po prázdninách, pozvánka na další plánovaná setkání s přizvanými experty v našem CKP do konce roku, občerstvení.
 2. Představení vedoucích, expertů a účastníků – představení hostů – na dnešním setkání jsme se poznali s přizvaným odborníkem Mgr. Jaroslavou Budíkovou z PPP pro Prahu 11 a 12 a se zástupkyněmi knihkupectví 2 veverky Veronikou Benešovou Hudečkovou a Věrou Opatrnou.
 3. Stručné shrnutí z minulého setkání – navázali jsme na lednové setkání „Barevná abeceda, aneb fonematický sluch a grafomotorika“, jak je důležité rozvíjet u dětí kognitivní oblast, myšlení, paměť a řeč
 4. Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou – práce s fonémy, fonematické uvědomění a jeho 4 skupiny , představení nových knižních titulů od menších nakladatelů.
 5. Hlavní část a náplň setkání – v 1. části jsme si připomenuli, jak je důležitá včasná pedagogická diagnostika a co je u dětí třeba trénovat a rozvíjet před nástupem do školy s přihlédnutím k jejich věku a zvláštnostem v morfologicko- syntetické rovině, v pragmatické rovině, foneticko-fonologické rovině, lexikálně- sémantické rovině a jak je důležitá i neverbální komunikace (oční kontakt).

Ve 2. části setkání jsme se seznámili s nabídkou zajímavých i nových knižních titulů pro děti, které vydávají menší nakladatelé, a které byly představovány i na Festivalu literatury v DBK Praha.

LÉTO, NOC  (Rotraut Susane Bernerová)  – kniha beze slov, univerzální kniha pro rozvoj řeči, slovní zásoby

DEVĚT PLCHŮ V PELECHU  (Radek Malý) – leporelo z nakl. Běží liška

JŮLINKA Z JEDLÉ ZAHRÁDKY (Tereza Václavková) – zvířátka učí Jůlinku pěstovat rostliny, zeleninu a byliny

HRAVOUKA ( Tereza Vostradovská)

ŠMALCOVA ABECEDA – ilustrace k básničkám pro děti, nakl. Baobab

MY RYBÁŘI Z LUŽNICE (Viktor Mastník)

JAK MAMINKA VYPRÁVĚLA O 20. STOLETÍ ( Michaela Vetešková)  –  rozhlasová reportérka Českého rozhlasu přibližuje poutavě novodobé dějiny dětem formou reportáží

MAŠKARM  (Dagmar Urbánková), nakl. Baobab

ZPÁTKY DO AFRIKY!  (Jiří Dvořák)

 

 1. Diskuse – probíhala průběžně, sdělovali jsme si své dobré zkušenosti z praxe, měli jsme se možnost seznámit s obsahem zajímavých knižních titulů pro děti a mládež oceněných na festivalech literatury.

 

 1. Aplikace do praxe – Rozdělili jsme se do 3.skupin, ve kterých jsme si na příkladech vyzkoušeli, jak u dětí procvičovat sluchovou diferenciaci.
 2. skupina rozkládala slova na slabiky – pojmenovala obrázky,vytleskávala dlouhé a krátké slabiky, třídila obrázky podle skupin,graficky znázorňovala slabiky, vyhledávala rýmy, hledala obr.podle počtu slabik
 3. skupina pracovala s počáteční hláskou slov- pojmenovala obrázky, hledala společné znaky, počáteční hlásku, poznávala obr.,které do řádku nepatří, slova se stejnou první hláskou
 4. skupina pracovala s hláskou na konci slova – pojmenovala obrázky, nejprve se učit rozlišovat souhlásky, později samohlásky,poslední hlásku dětem výrazněji vyslovovat
 5. skupina pracovala se sluchovou analýzou a syntézou – pojmenovala obrázky, slova rozkládala na jednotl. slabiky (p-e-s), a naopak, nejprve jednoslabičná a až pak dvouslabičná.

Seznámení se  s pracovními sešity pro děti – KULIFERDA a SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ (Zd. Michalová a J. Bednářová).

 

 1. Souhrn hlavních bodů – Při rozvíjení sluchové diferenciace dětí je potřeba procvičovat všechny 4 roviny:

– rozklad slov

– rytmizaci, sluchovou paměť

– první a poslední hlásku

– sluchovou analýzu a syntézu

 

Závěr:

V dnešním setkání jsme si oživili poznání, že u dítěte musíme rozvíjet jeho řečové schopnosti a fonematický sluch  systémově metodou skládaného učení, pomocí obrázků. Děti se pomocí procvičování sluchového vnímání učí komunikaci, spolupráci, zodpovědnosti, učí se naslouchat, vyjadřovat, artikulovat. Je důležité s nimi trénovat paměť a výslovnost pomocí říkanek a slovních her, procvičovat rytmizaci a skládání slov, rozlišování hlásek na zač.a konci slova a měkké a tvrdé slabiky,učit je správné stavbě jazyka,rozlišovat tykání a vykání, dodržovat pravidla konverzace, abychom jim tak usnadnili dobrý start do školy.

Také se nám dostaly do rukou krásné a kvalitní knihy, které dětem i dospělým vnášejí do života radost i ponaučení a určitě nám obohatí naší knihovničku.

 

 

Další setkání bude  18.10. od 16 hodin a hlavním tématem bude práce s lidovými říkadly v podání pedagožky a scénáristky paní Markéty Světlíkové.

 

 

Zapsala:  Pavlína Šajdáková