Centrum kolegiální podpory


Naše školka byla v rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vybrána jako Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které by mělo v našem kraji zajistit platformu pro vzájemné učení a setkávání pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Tento projekt je podporován Pedagogickou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto projektu budou v naší školce probíhat pravidelná odborná setkání k tématu čtenářské pregramotnosti.

Čtenářská gramotnost je zásadní a umožňuje aktivně rozvíjet ostatní formy gramotnosti. Vztah ke čtení i knížce se utváří již v ranném věku a jak rozvíjíme tyto schopnosti dítěte do jeho šesti let, tak potom bude ve svém dalším životě úspěšné. Právě v tomto období se totiž utvářejí veškeré potřebné návyky, vztah k četbě, vztah ke vzdělávání, vztah k druhým a konečně i vztah či smysl pro povinnost. A mateřská škola je společně s rodinou ideálním prostorem pro správné a aktivní rozvíjení předčtenářské gramotnosti. 

Předškolní období má klíčovou úlohu pro to, aby si děti osvojily důležité dispozice k zvládnutí čtenářských dovedností, které jsou klíčové pro jejich budoucí vzdělávání. A nerozvinuté čtenářské dovednosti nelze ničím nahradit, špatní čtenáři pak mají ztížený přístup ke vzdělání, k pracovnímu i společenskému uplatnění.

Podstatnou úlohou mateřské školy je dát dětem správné základy k čtenářským dovednostem. 

S rozvojem čtenářské gramotnosti se děti prokazatelně zlepšují v dalších předmětech a oblastech. Je známo, že děti, které dobře a často čtou, umějí lépe vyjednávat, dokáží se domluvit s ostatními.

Osvojení předčtenářské gramotnosti, který projekt v mateřských a základních školách iniciuje má za elementární cíl nastartovat u dětí pozitivní změny. Nastartovaný proces už potom nikdo nezastaví. 

To, že děti čtou a že je ve čtení rozvíjíme, znamená, že rozvíjíme jejich myšlení a schopnost porozumět nejen textům, ale i ostatním lidem a světu kolem nás.


Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID