Centrum kolegiální podpory


Naše školka byla v rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vybrána jako Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které by mělo v našem kraji zajistit platformu pro vzájemné učení a setkávání pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Tento projekt je podporován Pedagogickou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto projektu budou v naší školce probíhat pravidelná odborná setkání k tématu čtenářské pregramotnosti.

Čtenářská gramotnost je zásadní a umožňuje aktivně rozvíjet ostatní formy gramotnosti. Vztah ke čtení i knížce se utváří již v ranném věku a jak rozvíjíme tyto schopnosti dítěte do jeho šesti let, tak potom bude ve svém dalším životě úspěšné. Právě v tomto období se totiž utvářejí veškeré potřebné návyky, vztah k četbě, vztah ke vzdělávání, vztah k druhým a konečně i vztah či smysl pro povinnost. A mateřská škola je společně s rodinou ideálním prostorem pro správné a aktivní rozvíjení předčtenářské gramotnosti. 

Předškolní období má klíčovou úlohu pro to, aby si děti osvojily důležité dispozice k zvládnutí čtenářských dovedností, které jsou klíčové pro jejich budoucí vzdělávání. A nerozvinuté čtenářské dovednosti nelze ničím nahradit, špatní čtenáři pak mají ztížený přístup ke vzdělání, k pracovnímu i společenskému uplatnění.

Podstatnou úlohou mateřské školy je dát dětem správné základy k čtenářským dovednostem. 

S rozvojem čtenářské gramotnosti se děti prokazatelně zlepšují v dalších předmětech a oblastech. Je známo, že děti, které dobře a často čtou, umějí lépe vyjednávat, dokáží se domluvit s ostatními.

Osvojení předčtenářské gramotnosti, který projekt v mateřských a základních školách iniciuje má za elementární cíl nastartovat u dětí pozitivní změny. Nastartovaný proces už potom nikdo nezastaví. 

To, že děti čtou a že je ve čtení rozvíjíme, znamená, že rozvíjíme jejich myšlení a schopnost porozumět nejen textům, ale i ostatním lidem a světu kolem nás.


Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.