Multikulturní odpoledne pro rodiče a děti

Vážení rodiče, v čerpání grantu Pól růstu – Výzva 28 Hl. m Prahy  „ V MŠ MADOLINKA poznáváme kultury našich sousedů„ pořádáme na zahradě školy  24. 10. 2019 od 15 a do 18 hodin multikulturní odpoledne pro rodiče a děti – projekt je financován Evropskou unií  Program   – 15 h Divadlo pana Kupce „ Plecha a Neplecha jdou do světa „ … Read More

Projekt Šablony pro MŠ Madolinka

Projekt Šablony pro MŠ Madolinka Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005502 je spolufinancován Evropskou unií. Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce  rodiči. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání