Image

Třída Žabičky


Třída Žabiček má heterogenní uspořádání s převahou předškolních dětí, ve třídě je 28 dětí ve věku od 4 do 6 let – vzdělávání ve třídě je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity, proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích se snahou o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání:

Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení a poznání (podporujeme a rozvíjíme tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnosti myšlení, rozhodování, učení, řeč.

Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (děti se učí o svobodě a rovnosti všech lidí, být solidární se slabými a ohroženými, osvojují si hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturním dědictvím, tradicemi).

Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (děti poznávají sama sebe, své potřeby a zájmy, pěstují si sebevědomí, sebedůvěra, učí se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé).

Třída byla vybavena novým dětským nábytkem a také interaktivní tabulí, kterou využívají

při nejrůznějších činnostech a aktivitách. Všechny pracovnice byly společně proškoleny v ovládání a možnostech využití interaktivní tabule v MŠ.

Učitelky

Image

Hana Frühaufová

Vystudovala soukromou střední školu Futurum. Specializuje se na dramatickou činnost, nácvik básní, ve školce vede kroužek "Cvičení s Hankou". Mezi její zájmy patří sport a tanec.
Image

Vendula Vojtová

Pracuje ve třídě dětí převážně předškolního věku. Při své práci využívá prvky dramatické a environmentální výchovy. Na školce vede kroužek Logohrátek.

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.