Image

Třída Žabičky


Třída Žabiček má heterogenní uspořádání s převahou předškolních dětí, ve třídě je 26 dětí ve věku od 4 do 6 let – vzdělávání ve třídě je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity, proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích se snahou o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání:

Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení a poznání (podporujeme a rozvíjíme tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnosti myšlení, rozhodování, učení, řeč.

Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (děti se učí o svobodě a rovnosti všech lidí, být solidární se slabými a ohroženými, osvojují si hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturním dědictvím, tradicemi).

Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (děti poznávají sama sebe, své potřeby a zájmy, pěstují si sebevědomí, sebedůvěra, učí se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé).

Třída byla vybavena novým dětským nábytkem a také interaktivní tabulí, kterou využívají

při nejrůznějších činnostech a aktivitách. Všechny pracovnice byly společně proškoleny v ovládání a možnostech využití interaktivní tabule v MŠ.

Učitelky

Image

Hana Exnerová, Dis.

Vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ v Praze. V současné době si doplňuje vzdělání na PeDF v Olomouci se zaměřením na speciální pedagogiku. Ráda se s dětmi věnuje různým výtvarným činnostem. Mezi její koníčky patří cestování, plavání, četba knih.
Image

Vendula Vojtová

Pracuje ve třídě dětí převážně předškolního věku. Při své práci využívá prvky dramatické a environmentální výchovy. Na školce vede kroužek Logohrátek.

Facebook

Facebook reports: An access token is required to request this resource.
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.