Úřední deska


Stáhnout

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2019

Stáhnout

Výsledné školné pro školní rok 2018/19

Stáhnout

Kritéria pro přijímání děti pro školní rok 2019 - 20

Stáhnout

Evidenční list pro dítě v MŠ

Stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Stáhnout

Výroční zpráva 2017/2018

Stáhnout

Střednědobý výhled k vyplnění

Stáhnout

Příspěvkové ořganizace zřizované USC

Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout

Školní řád 2019

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Šablona pro MŠ Madolinka

Stáhnout

Pověřenec GRPD

Stáhnout

Zřizovací listina

Stáhnout

Finanční plán 2017

Stáhnout

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled 2019

Stáhnout

Neinvestiční náklady 2018

Stáhnout

Rozvaha 2018

Stáhnout

Rozvaha 2018 - příloha

Facebook

Facebook reports: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

©Rubiq 2018