Image

Třída Sluníčka


Třída Sluníčka má heterogenní uspořádání, ve třídě je 24 dětí ve věku 4,5 až 7 let. – je zaměřena převážně na estetickou výchovu, pohyb a čtenářskou pregramotnost – nedílnou součástí je příprava předškolních dětí (většina) na školní docházku – děti pracují s Pracovním sešitem v předškolním kroužku ŠIKULKA, několikrát týdně jsou v dopoledních i odpoledních chvilkách individuálně zařazovány pracovní   úkoly a grafomotorická cvičení  – děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a jsou podporovány k samostatnosti, tvořivosti, zvídavosti, v zaujímání a vyjadřování vlastních postojů. – při všech činnostech jsou děti rozvíjeny tak, aby získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich vzdělávání s ohledem na jejich věkové a individuální rozdíly. – děti jsou zapojovány do různých sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí i mimo naši MŠ, v rámci enviromentální výchovy se starají o školní záhony a prostřednictvím pravidelné četby pohádek a příběhů s dětským hrdinou jsou vedeny k zájmu o četbu a lásku ke knihám.

Učitelky

Image

Jitka Lamačová

Vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ. Na školce vede kroužek anglického jazyka. Hraje na klavír, flétnu a kytaru. Ráda sportuje, ve volném čase se zajímá o geocaching, turistiku a cestování.
Image

Pavlína Šajdáková

Vystudovala SPgŠ, zaměřuje se na výtvarné, pracovní a hudební činnosti, dramatizaci a čtenářskou pregramotnost. Prostřednictvím vhodných programů vede předškolní děti k přípravě na školní docházku. Mezi její zájmy patří hra na klavír, četba, divadlo, návštěva hradů a zámků. V mateřské škole má funkci statutární zástupkyně.

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.