Image

Třída Sluníčka


Třída Sluníčka má heterogenní uspořádání, ve třídě je 28 dětí ve věku 4,5 až 7 let. – je zaměřena převážně na estetickou výchovu, pohyb a čtenářskou pregramotnost – nedílnou součástí je příprava předškolních dětí (většina) na školní docházku – děti pracují s Pracovním sešitem v předškolním kroužku ŠIKULKA, několikrát týdně jsou v dopoledních i odpoledních chvilkách individuálně zařazovány pracovní   úkoly a grafomotorická cvičení  – děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a jsou podporovány k samostatnosti, tvořivosti, zvídavosti, v zaujímání a vyjadřování vlastních postojů. – při všech činnostech jsou děti rozvíjeny tak, aby získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich vzdělávání s ohledem na jejich věkové a individuální rozdíly. – děti jsou zapojovány do různých sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí i mimo naši MŠ, v rámci enviromentální výchovy se starají o školní záhony a prostřednictvím pravidelné četby pohádek a příběhů s dětským hrdinou jsou vedeny k zájmu o četbu a lásku ke knihám.

Učitelky

Image

Jitka Lamačová

Vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ. Na školce vede kroužek anglického jazyka. Hraje na klavír, flétnu a kytaru. Ráda sportuje, ve volném čase se zajímá o geocaching, turistiku a cestování.
Image

Pavlína Šajdáková

Vystudovala SPgŠ, zaměřuje se na výtvarné, pracovní a hudební činnosti, dramatizaci a čtenářskou pregramotnost. Prostřednictvím vhodných programů vede předškolní děti k přípravě na školní docházku. Mezi její zájmy patří hra na klavír, četba, divadlo, návštěva hradů a zámků. V mateřské škole má funkci statutární zástupkyně.

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.