Projekty


Akce tradiční


 • Podzimní slavnost školy
 • Brigáda rodičů 
 • Svatomartinský lampionový průvod
 • Mikulášská nadílka (počátek adventu)
 • Masopustní karneval
 • Velikonoční Zajíček (oslava příchodu jara)
 • Karneval čarodějnic
 • Besídka a výtvarné dílny (Vánoce)
 • Návštěva knihovny
 • Týden dětské radosti (oslava Dne dětí)
 • Rozloučení s předškoláky
 • Třídní besídky  – Vánoce a Den Matek

Projekty z oblasti


 • Enviromentální (např. Den Země, Slavnost stromů, projekty Toulcova dvora, recyklohraní apod.)
 • Fond Sidus – 2krát ročně se zapojujeme do Veřejné sbírky na vybavení dětských zdravotnických zařízení
 • výtvarně-dramatické
 • prevence (např. sanitka a návštěva záchranářů, hasiči, Zdravé zoubky apod.)
 • příprava na vstup do mateřské školy – Těšíme se do školky
 • tematické projekty vycházející z ŠVP PV
 • logopedická prevence 
 • předškolní příprava 

Činnosti nad rámec běžného programu


 • divadla, hudební a jiné výchovné programy ve školce – pravidelně jednou za měsíc
 • výlety 
 • atletika ve spolupodílení MČ Prahy 11 a Českým atletickým svazem
 • plavání ve čtvrtek tréninková lekce v Aquapalace Čestlice  •
 • logohrátky s Blankou a Vendulou – průběžně navázání na pravidelné logopedické průpravy s p. SLÁDKOVOU 
 • pohádková školka – spolupráce s nakladatelstvím Albatros
 • pravidelné návštěvy Městské knihovny Opatov – programy pro děti
 • škola v přírodě – 1 týden na jaře 
 • recyklohraní – školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, který učí děti prohloubit znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení 
 • Kroužky tance, cvičení, angličtiny a sauna
 • Naše školka byla v rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vybrána jako Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které by mělo v našem kraji zajistit platformu pro vzájemné učení a setkávání pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Tento projekt je podporován Pedagogickou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích

Facebook

Facebook reports: An access token is required to request this resource.
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.