Zápisy z tematických setkávání platforem – duben 2018 5 26 02

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018
  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402
Datum konání platformy:
Dne 26. 4. 2018. proběhlo 4. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 8 účastníků + 2 vedoucí + 1 host + 1 přizvaný odborník. 
Téma a délka setkání: Příběh s prožitkem, délka 3 hodiny     
Cílem bylo: Sdílení zkušeností prožitkového učení, výměna příkladů
dobré praxe, čerpání inspirací pro plánování a reflexi výuky  
Obsah setkání: Přivítání účastnic, stručné seznámení účastníků s plány
rozvoje centra – pozvánka na letní školy 23.-31. 7. 2018 v areálu MEVAS
ve Vodňanech a 27.-28. 8. 2018 v Maršovicích (u Benešova)  
Představení vedoucích, expertů a účastníků – představení hostů – přizvaného odborníka sekce Podpora školám, paní Lenky Kurtevové a
zástupkyně firmy ŠKOKOLKA.cz Mgr. Jany Martinové, která nám
prezentovala interaktivní pohádky pro děti s kostýmy, scénářem a
písničkami Zdeňka Nováka. S pomocí intuitivního scénáře a jevištního
manuálu si děti mohou společně zahrát pohádku jako v divadle, např. pohádky pro starší děti – Zlatovláska, Cirkus, Jak Nebavína ukradla vánoční kouzlo a mladší děti – Perníková chaloupka, Červená karkulka, O veliké
řepě a Sněhurka a sedm trpaslíků.  
Stručné shrnutí z minulého setkání – připomenutí práce s pohádkovým
kufříkem – stručné sdílení zkušeností účastnic, které si pohádkový kufříkvyzkoušely v praxi. 
Zopakování si 5 bodů čtenářských strategií.  
Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou  – Co je to dětský prožitek a jak s ním pedagogové na cestě za poznáním mohou
pracovat na základě emocí.  
Hlavní část a náplň setkání – seznámení s artefiletikou.
Své emoce jsme si vyzkoušeli vyjádřit pomocí výrazové hry. Na základě
vybrané barvy jsme si představovali náš svět a zkusili jsme ho popsat, jak na nás skrze tuto barvu emočně působí, např.: zelená – svět je klidný, pohodový, přátelský, uklidňující, živoucí – hnědá -představuji si smutný svět, který je zablácený, pochmurný, umazaný a zašlapaný – žlutý – svět je veselý, prosvětlený, plný slunce, teplý – červená – svět působí agresivně,
neklidně, rychle, chaoticky, vášnivě a akčně – modrá – v této barvě se světzdá chladným, ale mírumilovným, uklidňujícím, duševním až
ezoterickým…   
Práce s příběhem „O Kamilovi, který neumí létat“. Je to příběh o odlišnosti a o tom, že když spojíme své síly, tak vše zvládneme. Příběh jsme si
poslechli, a protože je plný emocí, pomocí výrazové hry jsme s příběhem dále pracovali ve skupinách.
a) Výtvarné vyjádření – na dřevěný rám potažený potravinářskou folií jsme si emočně příběh barevně zaznamenali (děti mohou využít prstové
barvy), a pak jsme o obrazu vedli reflektivní dialog (vyjadřovali a
popisovali jsme svoje pocity)
b) Pohybové vyjádření příběhu – v prostoru jsme znázorňovali ptačí
hejno a jeho let – formace
c) Grafomotorické zapojení – nejprve jsme byli seznámeni prostřednictvím videa s letem špačků, a potom jsme měli za úkol pastelkami vytečkovat na papíru vzlet hejna a loping (výkruty)
d) Hudební vyjádření – vytváření zvuků hejna špačků – šustění
igelitovým pytlíkem, mačkání plastové lahve, chrastění plechovkou
naplněné čočkou apod.
e) Inkluzivní zapojení – zhodnocení příběhu, reflexe (Jak se Kamil asi
cítil? Proč se nenaučil létat? Proč pouze četl knížky? Jak pomohl hejnu? aj.)  
Diskuse – probíhala průběžně, projevovali jsme různé náhledy na stejná témata, sdělovali jsme si své prožitky z aktivit a diskutovali jsme nad
nabídkou zajímavých knižních titulů pro děti: Šedík a Buby – Ester Stará,Milan Starý – Vědí draci o legraci, Daniela Krolupperová – 7 návyků
šťastných dětí – Sean Covey,
O prasátku Lojzíkovi – Pavel a Táňa Ondrašíkovi  
Aplikace do praxe – v rámci skupin jsme si vyzkoušeli práci s knihou
O prasátku Lojzíkovi – je to příběh o odlišnosti a přátelství plný emocí,
který jsme si hned zkusili ztvárnit v praxi s využitím co nejvíce
prožitkových dovedností – matematické, rozumové, hudební, pohybové,verbální aj.  
Souhrn hlavních bodů
a) U prožitku jsou velice důležité emoce, které lze vyjadřovat pomocí
artefiletiky, díky nimž se děti mají možnost vyjádřit k tomu, jak se jim
daná činnost líbila a co při ní prožívaly. Děti při vyjádření emocí tak získávají pocit sounáležitosti, rozvíjejí své sebevědomí, překonávají strach z vyjádření vlastního názoru a mohou své pocity srovnávat s emocemi svých vrstevníků.
b) Jednu činnost lze ztvárnit odlišným způsobem.
c) Při práci s příběhem myslet na to, aby se prožitkové dovednosti a
techniky vzájemně prolínaly.
d) Důležitá je i reflexe, reflektivní dialog, kdy si s dětmi zopakujeme to, co se dozvěděly, co v nich příběh vyvolal za emoce.    
Závěr: Setkání opět proběhlo ve velice příjemné atmosféře, navzájem
jsme se obohatili svými zkušenostmi a nápady. Odnesli jsme si to, jak je
důležité vybírat dětem kvalitní knižní tituly, pomocí nichž zprostředkováváme příběh, který by měl u dětí vyvolávat emoce, fantazii, zkušenosti a inspiraci do života. S dětmi je třeba hovořit o emocích, které se v příběhu skrývají a učit je, jakým způsobem lze tyto emoce vyjadřovat.
Oživili jsme si pojem artefiletika a v praktických ukázkách na příbězích s prožitkem jsme si zkusili propojovat výrazové hry, různé techniky a dovednosti a vést reflektivní dialog (při něm se rozvíjí komunikační a sociální dovednosti a dítě se v něm učí konkrétním věcem).  
Další setkání bude 23. 5. 2018 od 16:00 a hlavním tématem bude „Kniha,ke které se vracím“ .    
Zapsala:  Pavlína Šajdáková, zrevidovala Lucie Havlíková