Image

Třída Kuřátka


Třída má homogenní uspořádání, ve třídě je 24 dětí ve věku od 3 – 4 let – je multikulturní, je zde mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem – v rámci podpůrných opatření je zde přidělený asistent pedagoga, který vypomáhá dětem s integrací, působí jako jazyková podpora dětí a pomáhá při jejich zapojení do činností třídy, vypomáhá také rodičům s OMJ s porozuměním a pochopením dění ve třídě (odlišná kultura, jazyk, původ, rodinná situace) – v rámci společných setkávání dochází k propojení těchto různorodých světů a zvyků  – učitelky zapojují tyto prvky do třídních vzdělávacích programů – nedílnou součástí vzdělávání je vedení k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování, děti si postupně zvykají na každodenní činnosti a režim, učí se komunikovat s ostatními dětmi a také s dospělým personálem mateřské školy – ve třídě se pracuje zejména skupinově a individuálně, podle potřeb dětí, děti si samy mohou určit, zda se do činností zapojí, či budou pouze pozorovat  – nejdůležitější činností této věkové skupiny je hra. 

Učitelky

Image

Hana Bubelová

Vystudovala SPgŠ v Praze. Hraje na klavír a kytaru. Má ráda hudebně pohybovou výchovu. Na místní mateřské škole působí přes třicet let.
Image

Šárka Greifová

Ve třídě pracuje jako učitelka a potřebné pedagogické vzdělání si doplňuje na Střední pedagogické škole Futurum. Hraje na klavír a ráda se s dětmi věnuje výtvarným činnostem, mezi její záliby patří cestování a fotografie.
Image

Lucie Havlíková

ředitelka MŠ Madolinka

Ve školství pracuje přes 30 let, z toho více než polovinu ve Fakultní MŠ při PedF UK jako fakultní učitelka, kde zajišťovala alternativní program. Podílela se na realizaci grantové spolupráce s Nadací Proměny, je spoluautorkou Nekonečného příběhu, který vznikl ve spolupráci s rodiči jako projekt obnovy školní zahrady na Praze 7. Vystudovala SPgŠ a školský management při PedF UK, je členkou Společnosti pro předškolní výchovu a konzultantem pro cvičení jógy s dětmi.
Image

Marcela Vítovcová

Ve školce pracuje jako sdílený asistent pedagoga na multikulturu, vypomáhá dětem s integrací, působí jako jazyková podpora dětí a pomáhá při jejich zapojení do činností třídy, vypomáhá také rodičům s OMJ s porozuměním a pochopením dění ve třídě (odlišná kultura, jazyk, původ, rodinná situace).

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.