Image

Třída Kuřátka


Třída má homogenní uspořádání, ve třídě je 26 dětí ve věku od 3 – 4 let – je multikulturní, je zde mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem – v rámci podpůrných opatření je zde přidělený asistent pedagoga, který vypomáhá dětem s integrací, působí jako jazyková podpora dětí a pomáhá při jejich zapojení do činností třídy, vypomáhá také rodičům s OMJ s porozuměním a pochopením dění ve třídě (odlišná kultura, jazyk, původ, rodinná situace) – v rámci společných setkávání dochází k propojení těchto různorodých světů a zvyků  – učitelky zapojují tyto prvky do třídních vzdělávacích programů – nedílnou součástí vzdělávání je vedení k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování, děti si postupně zvykají na každodenní činnosti a režim, učí se komunikovat s ostatními dětmi a také s dospělým personálem mateřské školy – ve třídě se pracuje zejména skupinově a individuálně, podle potřeb dětí, děti si samy mohou určit, zda se do činností zapojí, či budou pouze pozorovat  – nejdůležitější činností této věkové skupiny je hra. 

Učitelky

Image

Hana Bubelová

Vystudovala SPgŠ v Praze. Hraje na klavír a kytaru. Má ráda hudebně pohybovou výchovu. Na místní mateřské škole působí přes třicet let.
Image

Zuzana Zikmundová

Vystudovala odborné pedagogické vzdělání SPgŠ, působila jako fakultní učitelka výtvarné výchovy. V pedagogické praxi vždy pracovala s předškolními dětmi, nyní se specializuje na práci s tříletými dětmi a na spolupráci s rodiči při přípravě vstupu dětí do mateřské školy.
Image

Lucie Havlíková

Ve školství pracuje přes 30 let, z toho více než polovinu ve Fakultní MŠ při PedF UK jako fakultní učitelka, kde zajišťovala alternativní program. Podílela se na realizaci grantové spolupráce s Nadací Proměny, je spoluautorkou Nekonečného příběhu, který vznikl ve spolupráci s rodiči jako projekt obnovy školní zahrady na Praze 7. Vystudovala SPgŠ a školský management při PedF UK, je členkou Společnosti pro předškolní výchovu a konzultantem pro cvičení jógy s dětmi.
Image

Marcela Vítovcová

Ve třídě pracuje jako sdílený asistent pedagoga na multikulturu, vypomáhá dětem s integrací, působí jako jazyková podpora dětí a pomáhá při jejich zapojení do činností třídy, vypomáhá také rodičům s OMJ s porozuměním a pochopením dění ve třídě (odlišná kultura, jazyk, původ, rodinná situace).

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.