Kroužky

Kroužky běží – 1. pololetí (od října – do ledna), 2. pololetí (od února do května) – kromě svátků, či jiných akcí.

Placeholder

Angličtina pro začátečníky

1 lekce: 45min / Cena: 800 Kč
Úterý – 16:00 – 16:45 hod
Kroužek vede: Jitka Lamačová

Cíl: rozvíjet u dětí jazykové schopnosti. Děti si zábavnou a komunikativní formou osvojí dovednost užívat v praktickém životě více než svůj rodný jazyk. Pomocí anglických říkadel, písní, pohádek, obrázků, spoustě her a dalších zajímavých aktivit se v dětech vzbudí zájem o cizí jazyk. Brzy si rozšíří svoji slovní zásobu a naučí se ji používat. Důraz je kladen především na pozitivní přístup dětí k nové řeči a využití jejích výhod.

• Říkanky v anglickém jazyce
• Zpěv písní v anglickém jazyce
• Rozpoznání zvířat, barev apod. v anglickém jazyce
• Hry v anglickém jazyce
• Poslech a čtení pohádek v anglickém jazyce
• Logopedická cvičení pro správnou výslovnost


Placeholder

Angličtina pro pokročilé

1 lekce: 45min / Cena: 800 Kč
Čtvrtek – 16:00 – 16:45 hod
Kroužek vede: Jitka Lamačová

Cíl: rozvíjet u dětí jazykové schopnosti. Děti si zábavnou a komunikativní formou osvojí dovednost užívat v praktickém životě více než svůj rodný jazyk. Pomocí anglických říkadel, písní, pohádek, obrázků, spoustě her a dalších zajímavých aktivit se v dětech vzbudí zájem o cizí jazyk. Brzy si rozšíří svoji slovní zásobu a naučí se ji používat. Důraz je kladen především na pozitivní přístup dětí k nové řeči a využití jejích výhod.

• Říkanky v anglickém jazyce
• Zpěv písní v anglickém jazyce
• Rozpoznání zvířat, barev apod. v anglickém jazyce
• Hry v anglickém jazyce
• Poslech a čtení pohádek v anglickém jazyce
• Logopedická cvičení pro správnou výslovnost

Placeholder

Sauna

1 návštěva / 70 Kč

Kroužek probíhá 1x týdně v dopoledních hodinách.
Kroužek vedou učitelky z jednotlivých tříd.  

Saunujte své děti u nás v Madolince, sauna je součástí MŠ, děti nemusí nikam dojíždět.

Pro děti je připraveno také zázemí na jejich zabavení (hrací koutek).

K ochlazení používáme chladnou vodu ze sprchy nebo vědra.

Pro saunovat děti?

– snížíte počet prostonaných dnů na polovinu
– zkrátíte dobu nemocnění dýchacích cest na třetinu
– příznivě ovlivníte léčbu astmatu
– navyknete děti na zdravý životní styl
– rozvinete psychickou a fyzickou zdatnost


Placeholder

Logopedická příprava

1 lekce: 45min / Zdarma v rámci MŠ
Kroužek vede: Vendula Vojtová / Blanka Horká

Sluchové hry, gymnastika a nácvik motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, napodobení hlásek. Rozvoj slovní zásoby, grafomotorika, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem. Vyprávění pohádky podle předlohy i bez, dramatizace pohádky – hra na divadlo. 

Cíl: Procvičování a uvolňování artikulačních orgánů. Zaměření na jemnou a hrubou motoriku, která je velmi důležitá k rozvoji řeči. Práce se správným dýcháním a správným postavením mluvidel. Snaha o výuku zábavnou formou, využívání logopedických pomůcek: obrázkový materiál, pohádky, básničky a hry podporující v komunikaci. Logopedická příprava nemá za úkol napravovat řeč, ale jedná se tzv. logopedickou prevencí.Grafická cvičení s doprovodnými říkadly

Placeholder

Tanečky Studia Balance

1 lekce: 45min / Cena: 890 Kč
Středa – 16:00 – 16:45 hod
Kroužek vede: Blanka Schäfferová

V jednotlivých vzdělávacích blocích jsou dětem nabízeny hudebně rytmická cvičení, říkadla, pohybové hry se zpěvem a hudební improvizace. Hodina se skládá z malé rozcvičky, her a hlavně tanečků na známé dětské písničky. Veškeré pohybové prvky, cviky a taneční kreace jsou přizpůsobeny věku dětí. Dvakrát do roka prezentují děti svou práci prostřednictvím tématického vystoupení pro rodiče.

Cíl: Naučit se správnému držení těla, kultivovat své pohybové schopnosti, rozvíjet pohybovou fantazii a prohlubovat estetické cítění. Znát různé části svého těla, umět je pojmenovat. Znát směry vzhledem ke svému tělu. Vědět, že tělo by mělo být pružné, aby bylo zdravé a pohyblivé. Dokázat dodržovat domluvená pravidla a spolupracovat při hře. Respektovat ostatní. Mít z pohybu radost


Placeholder

Předplavecká příprava pro předškoláky

1 lekce: 45min 
Kroužek vede: Aquapalace Čestlice

V naší školce probíhá také plavecká příprava v Aquaparku v Čestlicích.

Cíl: Pod dozorem zkušených instruktorů plavání dochází k seznamování dětí s vodním živlem, odbourávání strachu z vody a postupně i k základům plaveckého umění.

Otevření jednotlivých kroužků v daném školním roce je vázáno na dostatečný počet zájemců stran dětí!

Kurzovné se z žádných důvodů nevrací. V případě nemoci lektora budou hodiny nahrazeny. Pokud se dítě zúčastní již několika lekcí a nebude mít zájem kroužek nadále navštěvovat, bude škola požadovat uhrazení odchozených lekcí.

Pro výběr aktivit je rodič povinen konzultovat zdravotní stav dítěte se svým lékařem. V případě dlouhodobé absence dítěte na zájmovém kroužku z důvodu nemoci, lze na základě lék. potvrzení a žádosti rodičů převést úhradu za tyto lekce na druhé pololetí.  

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně o tom informujte třídní učitelku. 

Facebook

Facebook reports: An access token is required to request this resource.
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.