Kroužky

Kroužky běží – 1. pololetí (od října – do ledna), 2. pololetí (od února do května) – kromě svátků, či jiných akcí.

Placeholder

Angličtina hrou

1 lekce: 45min / Cena: 800 Kč
Čtvrtek – 16:00 – 16:45 hod
Kroužek vede: Jitka Lamačová

Cíl: rozvíjet u dětí jazykové schopnosti. Děti si zábavnou a komunikativní formou osvojí dovednost užívat v praktickém životě více než svůj rodný jazyk. Pomocí anglických říkadel, písní, pohádek, obrázků, spoustě her a dalších zajímavých aktivit se v dětech vzbudí zájem o cizí jazyk. Brzy si rozšíří svoji slovní zásobu a naučí se ji používat. Důraz je kladen především na pozitivní přístup dětí k nové řeči a využití jejích výhod.

• Říkanky v anglickém jazyce
• Zpěv písní v anglickém jazyce
• Rozpoznání zvířat, barev apod. v anglickém jazyce
• Hry v anglickém jazyce
• Poslech a čtení pohádek v anglickém jazyce
• Logopedická cvičení pro správnou výslovnost


Placeholder

Cvičení s Hankou

1 lekce: 45min / Cena: 750 Kč
Úterý – 16:00 – 16:45 hod
Kroužek vede: Hana Frühaufová

Cíl: u dětí rozvíjet hudebně – pohybové schopnosti, přirozený projev taneční a pohybový za využití říkadel a písní. Důležitým aspektem kroužku je vytvořit u dětí zábavnou formou kladný vztah k hudbě a pohybu, který je s hudbou neodmyslitelně spjat. Především však vytvořit radost z těchto činností a rozvinout u dětí jejich případné vlohy a schopnosti jakožto příprava pro vyšší stupeň uměleckého vzdělávání.

• Říkadla
• Tanec a hudebně pohybové hry zaměřené na rozvoj smyslů a koordinaci těla s pohybem, hry spojené s hudbou
• Dechová, intonační a rytmická cvičení

Placeholder

Sauna

1 návštěva / 70 Kč

Kroužek probíhá 1x týdně v dopoledních hodinách.
Kroužek vedou učitelky z jednotlivých tříd.  

Saunujte své děti u nás v Madolince, sauna je součástí MŠ, děti nemusí nikam dojíždět.

Pro děti je připraveno také zázemí na jejich zabavení (hrací koutek).

K ochlazení používáme chladnou vodu ze sprchy nebo vědra.

Pro saunovat děti?

– snížíte počet prostonaných dnů na polovinu
– zkrátíte dobu nemocnění dýchacích cest na třetinu
– příznivě ovlivníte léčbu astmatu
– navyknete děti na zdravý životní styl
– rozvinete psychickou a fyzickou zdatnost


Placeholder

Logopedická příprava

1 lekce: 45min / Zdarma v rámci MŠ
Kroužek vede: Vendula Vojtová / Blanka Horká

Sluchové hry, gymnastika a nácvik motoriky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, napodobení hlásek. Rozvoj slovní zásoby, grafomotorika, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem. Vyprávění pohádky podle předlohy i bez, dramatizace pohádky – hra na divadlo. 

Cíl: Procvičování a uvolňování artikulačních orgánů. Zaměření na jemnou a hrubou motoriku, která je velmi důležitá k rozvoji řeči. Práce se správným dýcháním a správným postavením mluvidel. Snaha o výuku zábavnou formou, využívání logopedických pomůcek: obrázkový materiál, pohádky, básničky a hry podporující v komunikaci. Logopedická příprava nemá za úkol napravovat řeč, ale jedná se tzv. logopedickou prevencí.Grafická cvičení s doprovodnými říkadly

Placeholder

Tanečky Studia Balance/span>

1 lekce: 45min / Cena: 890 Kč
Středa – 16:00 – 16:45 hod
Kroužek vede: Blanka Schäfferová

V jednotlivých vzdělávacích blocích jsou dětem nabízeny hudebně rytmická cvičení, říkadla, pohybové hry se zpěvem a hudební improvizace. Hodina se skládá z malé rozcvičky, her a hlavně tanečků na známé dětské písničky. Veškeré pohybové prvky, cviky a taneční kreace jsou přizpůsobeny věku dětí. Dvakrát do roka prezentují děti svou práci prostřednictvím tématického vystoupení pro rodiče.

Cíl: Naučit se správnému držení těla, kultivovat své pohybové schopnosti, rozvíjet pohybovou fantazii a prohlubovat estetické cítění. Znát různé části svého těla, umět je pojmenovat. Znát směry vzhledem ke svému tělu. Vědět, že tělo by mělo být pružné, aby bylo zdravé a pohyblivé. Dokázat dodržovat domluvená pravidla a spolupracovat při hře. Respektovat ostatní. Mít z pohybu radost


Placeholder

Předplavecká příprava

1 lekce: 45min 
Kroužek vede: Aquapalace Čestlice

V naší školce probíhá také plavecká příprava v Aquaparku v Čestlicích.

Cíl: Pod dozorem zkušených instruktorů plavání dochází k seznamování dětí s vodním živlem, odbourávání strachu z vody a postupně i k základům plaveckého umění.

Otevření jednotlivých kroužků v daném školním roce je vázáno na dostatečný počet zájemců stran dětí!

Kurzovné se z žádných důvodů nevrací. V případě nemoci lektora budou hodiny nahrazeny. Pokud se dítě zúčastní již několika lekcí a nebude mít zájem kroužek nadále navštěvovat, bude škola požadovat uhrazení odchozených lekcí.

Pro výběr aktivit je rodič povinen konzultovat zdravotní stav dítěte se svým lékařem. V případě dlouhodobé absence dítěte na zájmovém kroužku z důvodu nemoci, lze na základě lék. potvrzení a žádosti rodičů převést úhradu za tyto lekce na druhé pololetí.  

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně o tom informujte třídní učitelku. 

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.