Školní jídelna

Školní stravování v mateřské škole zajišťuje vlastní školní kuchyň, která je umístěna v hospodářském pavilonu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami. Stravování je v souladu se spotřebním košem, který stanovuje, jaké výživové požadavky má jídlo pro děti předškolního věku splňovat. 

V naší Mateřské škole je dětem je poskytována plnohodnotná strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti jsou motivovány k získání zdravých stravovacích návyků. Zdravé stravování je nedílnou součástí vize školy.

 • Obědy kuchařky MŠ převáží z kuchyně na pojízdných vozících a v kuchyňkách je přerozdělují dětem, k přípravě svačin se rovněž využívá prostor přípravné kuchyňky
 • Každý den (většinou dvakrát) je na jídelníčku ovoce i syrová zelenina
 • Děti dodržují dohodnutá pravidla při stolování
 • Děti mají na jídlo dost času, pomalejší jí podle potřeby
 • Jídlo se dětem vydává esteticky upravené, svačinu si děti berou samostatně, malým dětem je připravována na stolečky, jsou vybízeny, aby vše ochutnaly
 • Pít děti mohou dle potřeb během celého dne – čaj ovocný, bylinný, mošty, ovocné a zeleninové šťávy

Stravovací režim dětí

 • Dětem jsou podávána 3 jídla denně:
 • Dopolední svačina od 9:00 hod /její součástí je ovocný, nebo zeleninový talíř/
 • Oběd: vydávání mezi 12:00 a 12.15hod / polévka, hlavní jídlo/
 • Odpolední svačina: od14:30 hod dle věku dětí

Pitný režim

 • Děti si celoročně nosí vlastní lahve, za jejich obsah a čistotu jsou zodpovědní rodiče
 • Učitelka v případě potřeby dítěti pití doplní dle denní nabídky nápoje

Image

Hospodářka školky: Olga Pelantová
Kuchařky: Lenka Martinovská a Iveta Samková

Jídelníček
tento týden


Stáhnout zde

Postup při omlouvání dětí ze stravování

Nepřítomnost dítěte v MŠ lze oznámit:

1. Telefonicky ten den nejpozději do 8.00 hodin 

     Třída Berušek: 797 972 424

     Třída Kuřátek: 797 972 425

     Třída Žabiček: 797 972 426

     Třída Sluníček: 797 972 427

2. Osobně nejméně den předem – učitelce ve třídě, kam dítě dochází

V těchto případech není pro omluvený den započítáno “stravné “.

Stravné – Výše plateb

Celodenní stravné pro děti od 3- 6 let je 42 Kč 

Celodenní stravné pro děti s odkladem školní docházky je 45 Kč

Úhrada stravného

Platbu stravného je možno hradit dvěma způsoby.

Hotově, každé první úterý v měsíci v kanceláři MŠ (od 6:30 do 8:30) nebo bezhotovostně na účet MŠ v zálohových platbách.

Vyúčtování se provádí dvakrát ročně a zasílá se zpět na účet ze kterého platba přichází.

Facebook

Facebook reports: An access token is required to request this resource.
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.