Centrum kolegiální podpory


Naše školka byla v rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vybrána jako Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které by mělo v našem kraji zajistit platformu pro vzájemné učení a setkávání pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Tento projekt je podporován Pedagogickou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto projektu budou v naší školce probíhat pravidelná odborná setkání k tématu čtenářské pregramotnosti.

Čtenářská gramotnost je zásadní a umožňuje aktivně rozvíjet ostatní formy gramotnosti. Vztah ke čtení i knížce se utváří již v ranném věku a jak rozvíjíme tyto schopnosti dítěte do jeho šesti let, tak potom bude ve svém dalším životě úspěšné. Právě v tomto období se totiž utvářejí veškeré potřebné návyky, vztah k četbě, vztah ke vzdělávání, vztah k druhým a konečně i vztah či smysl pro povinnost. A mateřská škola je společně s rodinou ideálním prostorem pro správné a aktivní rozvíjení předčtenářské gramotnosti. 

Předškolní období má klíčovou úlohu pro to, aby si děti osvojily důležité dispozice k zvládnutí čtenářských dovedností, které jsou klíčové pro jejich budoucí vzdělávání. A nerozvinuté čtenářské dovednosti nelze ničím nahradit, špatní čtenáři pak mají ztížený přístup ke vzdělání, k pracovnímu i společenskému uplatnění.

Podstatnou úlohou mateřské školy je dát dětem správné základy k čtenářským dovednostem. 

S rozvojem čtenářské gramotnosti se děti prokazatelně zlepšují v dalších předmětech a oblastech. Je známo, že děti, které dobře a často čtou, umějí lépe vyjednávat, dokáží se domluvit s ostatními.

Osvojení předčtenářské gramotnosti, který projekt v mateřských a základních školách iniciuje má za elementární cíl nastartovat u dětí pozitivní změny. Nastartovaný proces už potom nikdo nezastaví. 

To, že děti čtou a že je ve čtení rozvíjíme, znamená, že rozvíjíme jejich myšlení a schopnost porozumět nejen textům, ale i ostatním lidem a světu kolem nás.


Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.