Image

Třída Berušky


Třída Berušek má homogenní uspořádání, ve třídě je 24 dětí ve věku od 3 – 4 let. Hlavním cílem vzdělávání a výchovy je vedení k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování, postupné si přivykání na každodenní činnosti a režim mateřské školy, rozvíjení komunikace s ostatními dětmi, učitelkami a také s dospělým personálem MŠ. Ve třídě se pracuje zejména individuálně, podle potřeb dětí, děti si samy mohou určit, zda se do kolektivní činnosti zapojí či ji budou jen pozorovat. Nejdůležitější činností této věkové skupiny je hra.

Učitelky

Image

Blanka Horká

Vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ v Praze. Zaměřuje se na hudebně pohybové chvilky, výborně hraje na klavír. Ráda pracuje s odpadovým materiálem a vytváří s dětmi kreativní výrobky. Vede kroužek Logohrátek.
Image

Jana Kecová

Jana Kecová Ve třídě pracuje jako nekvalifikovaná učitelka, potřebné pedagogické vzdělání si doplňuje na Střední pedagogické škole Futurum. Ovládá znakovou řeč.

Image

Jana Vetterová

Ve školce pracuje jako školní asistent, vypomáhá s intergrací žáků se SVP, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, zajišťuje jim pomoc a podporu při začlenění do školního prostředí a poskytuje organizační podporu pedagogickým pracovníkům.
 

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.